Provincie Oost-Vlaanderen investeert 856 000 EUR in realisatie van missing link op fietssnelweg F402

De Provincie Oost-Vlaanderen maakt al jaren werk van een veilig en comfortabel functioneel fietsroutenetwerk. Eind 2014 gaf de Oost-Vlaamse deputatie prioriteit aan de aanleg van fietssnelwegen. Fietssnelwegen zijn de hoofdassen die de (Oost-)Vlaamse steden en economische knooppunten met elkaar verbinden.

Fietssnelweg F402 (Gentse haven zuid)

De Provincie Oost-Vlaanderen wenst samen met North Sea Port een missing link te realiseren in de fietssnelweg F402 ter hoogte van de Langerbruggestraat.

"De F402 is een Oost-West fietsas die de oostzijde en de westzijde van het kanaal Gent-Terneuzen met elkaar verbindt. Deze fietssnelweg heeft zijn nut voor de dagelijkse verplaatsingen naar het werk en school en is ook toeristisch van belang.", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit. 

Keuze fietspad

Aansluitend op de recent gerealiseerde knoop 08 (thv R4) wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd tot aan het veer van Langerbrugge. Het dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd boven het recent gerealiseerde warmtenet op een breedte van 3 meter. Het fietspad wordt aangelegd tussen de waterloop en de bedrijfspercelen. Op die manier wordt de fietser beveiligd voor het vrachtverkeer op de Langerbruggestraat. Ter hoogte van de kruispunten met lokale wegen wordt de fietser uit de voorrang gehaald en attent gemaakt op de oversteek. In de Kanazawastraat is een asverschuiving voorzien op de fietssnelweg en ter hoogte van de fietsoversteek Langerbruggestraat is een haakse aansluiting voorzien. Om het wachtcomfort op de fietssnelweg te verhogen, worden fietssteunen voorzien op het kruispunt Kanazawastraat en aan de bedrijfstoegangen. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt. De totale afstand bedraagt 850 meter.

Kostprijs

Het ontwerp werd goedgekeurd door de Provincieraad op 20 juni 2018. De fietsinfrastructuur langs de Langerbruggestraat betekent een investering van 856 000 EUR (incl. BTW) voor de Provincie. De Vlaamse overheid subsidieert hiervan 50% via het Fietsfonds.

North Sea Port stelt de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg. Na de oplevering wordt North Sea Port eigenaar van het fietspad en zal ook instaan voor het goed beheer en onderhoud. North Sea Port is ook bouwheer van het fietspad. De aanleg is voorzien in het najaar 2018 ten laatste begin 2019.

Raamplan fiets

De realisatie van deze missing link op de fietssnelweg F402 kadert in het Raamplan Fiets Gentse Kanaalzone, opgemaakt met diverse partners (de Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port, de stad Gent en de gemeenten Evergem en Zelzate). Het Raamplan Fiets geeft de visie mee op het gewenste fietsnetwerk in de Gentse Kanaalzone en is de leidraad voor de verdere realisatie van de fietsinfrastructuur in de Gentse haven.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent