Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 12 Wase gemeenten geven de regionale energietransitie een plek

Energielandschap 2050 Waasland

Provincie Oost-Vlaanderen samen met Interwaas en 12 Wase gemeenten - Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele, Hamme en Zwijndrecht - maken een ontwerp van een nieuw, hernieuwbaar en regionaal energiesysteem – zoals dat er in 2050 kan uitzien. En ze hebben hun ambities hoog gelegd!

Eens de visie klaar is, zal er ook een actieprogramma liggen waarin de partners aangeven hoe ze de komende jaren aan de realisatie zullen werken.

De Ruimtelijke Regionale Energievisie en Strategie – Energielandschap 2050 Waasland

De Regionale Ruimtelijk Energievisie en Strategie – Energielandschap 2050 Waasland - heeft als doel om op regionaal niveau maximaal CO2 te reduceren door productie, opslag en omslag van hernieuwbare en duurzame energie. De visie is eigenlijk een ruimtelijke invulling van de Europese en Vlaamse Energiedoelstellingen. De visie geeft aan waar de zonnevelden en de windlandschappen zullen komen, waar energie uit water kan gewonnen worden en waar uit biomassa. De visie toont ook waar en hoe die energie zal opgeslaan worden en omgeslaan in andere vormen.

De afweging van ‘waar’ gebeurt door rekening te houden met de specifieke landschappelijke, ruimtelijk en maatschappelijke elementen die het Waasland zo eigen zijn. De keuzes die gemaakt worden voor het nieuwe regionale energiesysteem worden dus ook goed afgewogen tegenover al die andere functies die óók een plek nodig hebben.

Een nieuw energiesysteem zal heel wat investeringen vergen op een relatief korte tijd. Om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een goed doordacht plan nodig. Niet alleen een plan van hoe het er moet uitzien in 2050 maar ook welke stappen nodig zijn om er te komen.

Kortom een hele uitdaging!

De ambities

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en de 12 Wase gemeenten gaan deze uitdaging aan. De besturen hebben de ambities voor het Energielandschap 2050 Waasland vastgelegd. Deze geven aan waar de regio de lat legt voor haar toekomstige, duurzame energiesysteem en de manier waarop het werkt. Verschillende stakeholders in het Waasland hebben inspiratie geleverd en gewerkt aan het formuleren van deze ambities, samen gebundeld in het ambitiekader 1.0. 

De hoofdambitie geeft uiting aan het streven naar een maximale CO2-reductie door productie, opslag en omslag van hernieuwbare en duurzame energie in de regio.

De nevenambities geven weer hoe de ontwikkeling van het Regionale Energiesysteem 2050 Waasland: 

  •  zal bijdragen aan de landschappelijke evolutie;
  • een hefboom zal zijn voor de verschillende (andere) ruimtelijke transities;
  • zal tot stand komen met oog voor maatschappelijke aspecten.

De ambities zijn niet louter een streefdoel. Er wordt actief mee aan de slag gegaan in het proces. Ze vormen een toetssteen voor de te maken keuzes.

Eigen energie bronnen oogsten, goed voor klimaat én budget

De klimaatverandering manifesteert zich steeds nadrukkelijker ook in onze nabije omgeving – extreem droge zomers wisselen af met periodes van ongeziene wateroverlast. Een meerderheid van de broeikasgassen komt vrij naar aanleiding van energie die we nodig hebben. Niet verwonderlijk dat een groot deel van het antwoord op de klimaatproblematiek een energietransitie is. Een transitie waarin we afstappen van het massale gebruik van fossiele brandstoffen en overstappen naar het gebruik van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.

In het najaar van 2021 stegen de elektriciteits- en gasprijzen in een verschroeiend tempo. Niet alleen gas is een pak duurder geworden, maar ook steenkool, olie en dus elektriciteit. Vandaag wordt elektriciteit wereldwijd immers nog in belangrijke mate gemaakt in gas- en kolencentrales. Het heeft ons bewust gemaakt van hoe afhankelijk we nog steeds zijn van fossiele brandstoffen - die wij zelf niet in huis hebben.

Het klimaatprobleem dwingt ons niet alleen ons energiesysteem te herontwerpen naar hernieuwbare energiebronnen, het biedt ons óók de kans om te draaien op energie van eigen bodem: Zon, wind, biomassa en waterkracht. Als we dat oogsten, wint niet alleen het klimaat maar ook ons budget. De prijs van elektriciteit uit windturbines en zonnepanelen is momenteel immers bij de laagste ter wereld.

Als we op die onderbenutte hernieuwbare energiebronnen willen draaien dan moeten we deze installaties wel een plek geven in de regio.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Moira Callens dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Moira Callens dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent