Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen in de bres voor wilde bijen

Inventarisatiestudie in de maak

Provincie Oost-Vlaanderen bestelde bij Natuurpunt een inventarisatiestudie over de soorten wilde bijen. De resultaten ervan worden verwerkt in het natuurbeleid van de Provincie.

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Behalve de gekende honingbij, leven er in België ook zo’n 400-tal soorten wilde bijen. Hun aantallen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Ondanks hun enorme belang weten we te weinig over wilde bijen en hommels.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur:

"Door hun bestuivende rol zijn wilde bijen cruciaal voor de biodiversiteit. We moeten bijdragen aan hun voortbestaan door beter zorg te dragen voor hun leefomgeving. Met deze studie willen we meer inzicht en kennis, zodat we het provinciaal natuurbeleid kunnen optimaliseren. De resultaten worden eind 2020 verwacht en met de adviezen die uit het onderzoek voortvloeien gaan we aan de slag in onze eigen natuur- en bosgebieden."

Inventarisatiestudie met een doel: meer soorten, meer natuur!

Het onderzoek wordt door medewerkers van Natuurpunt uitgevoerd in twee Oost-Vlaamse natuurgebieden met een verschillend profiel. Het Kloosterbos in Wachtebeke is een klassiek historisch oud bos van zo’n 100 hectare. Het natuurdomein Drooghout in Oosterzele omvat 33 hectare valleigebied, waarvan de helft bosgebied is en de andere helft van de oppervlakte uit bloemenrijk grasland en ruigte bestaat.

Op die manier kunnen verschillende kansrijke plaatsen en habitats (leefgebieden) voor wilde bijen in kaart worden gebracht. Vervolgens worden per habitat de aanwezige soorten wilde bijen opgelijst. Het gaat onder andere om soorten zoals hommels en wilde bijen die solitair of in kolonies leven. Wilde bijen nestelen graag in kleine holtes onder de grond, in vermolmd hout of afgebroken stengels.

Met de verworven kennis gaat de Provincie aan de slag in haar natuurbeheerplannen. Er komen meer maatregelen die de wilde bijen ten goede komen en noodzakelijk zijn voor het behoud, herstel en voortbestaan van deze belangrijke beestjes. De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op haar grondgebied een vijftiental natuur- en bosgebieden, groot en klein, in totaal goed voor zo’n 800 hectare. Uit de studie vloeien wellicht ook algemene adviezen voort, die toegepast kunnen worden in andere natuurgebieden of openbare domeinen.

Hoe kunnen we thuis bijen helpen?

Nu we allemaal verplicht in onze eigen buurt blijven en vaker de lokale natuur intrekken, is dit wellicht een goed moment om ook als burger mee te helpen aan een betere leefwereld voor de bijen.

Zo kunnen inwoners met een tuintje mee zorgen voor voldoende stuifmeel en nectarrijk voedsel. Uiteraard denken we spontaan aan zomerse bloeiers zoals lavendel, maar wist je dat ook bomen zoals wilg of linde, zelfs klimop met stip genoteerd staan op het bijenmenu? Laat het gras van je gazon gerust wat langer groeien: dat is niet alleen een goede maatregel bij droogte, die bloeiende madeliefjes, paardenbloem of klaver zijn ook een perfecte maaltijd voor de bijen.

Ook zonder tuin kan je meehelpen door nestgelegenheid aan te bieden. Een bijenhotel is een klassieker. Maar ook door wat hout, afgeknakte stengels of gaten en spleten in een zuidgerichte muur onaangeroerd te laten, help je solitaire bijen aan een goede nestplaats. En uiteraard maak je geen gebruik van schadelijke pesticiden in je tuin, op je terras, balkon of koertje.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Mark Alderweireldt dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Mark Alderweireldt dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent