Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers. Verenigingen van landbouwers kunnen een subsidie aanvragen. 

Landschapsbeheer is de zorg voor het onderhoud van het landschap of het geheel van activiteiten die de kwaliteit van het landschap (biodiversiteit, identiteit, duurzaamheid, beeldkwaliteit ...) handhaven of verbeteren.

Steeds meer landbouwers nemen de rol op van beheerder van landschap en natuur of leveren ecosysteemdiensten aan de maatschappij. Dit landschapsbeheer vraagt tijd en knowhow. Het is bovendien niet altijd eenvoudig in te passen in de dagelijkse landbouwbedrijfsvoering.

"De Provincie Oost-Vlaanderen steunt initiatieven van verenigingen van landbouwers die kwaliteitsvol landschapsbeheer in de kijker plaatsen of stimuleren, bijvoorbeeld via samenwerking tussen landbouwers. De subsidie bedraagt maximaal 7 500 EUR per initiatief. Er kunnen dit jaar nog aanvragen ingediend worden."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

 

Wie kan de subsidie aanvragen en waarvoor? 

Alle verenigingen van hoofdzakelijk landbouwers zoals agrobeheergroepen, gemeentelijke landbouwraden, vzw's, … kunnen een subsidie aanvragen.

Initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie zijn bijvoorbeeld:

  • demonstreren van goed landschapsbeheer (heggen, akkerranden, oevers, knotbomen, …)
  • ter beschikking stellen van gemeenschappelijke machines voor landschapsonderhoud (heggenschaar, specifieke maaiers, …)
  • valoriseren van houtige biomassa’s uit landschapsbeheer
  • oprichten en beheren van een landschapsfonds

Bij de beoordeling van het initiatief wordt ook rekening gehouden met de betrokkenheid van andere partners en het vernieuwend karakter van het initiatief.

De initiatieven hebben een maximale looptijd van 15 maanden.

Raadpleeg het reglement en het aanvraagformulier op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen en/of vind inspiratie in de brochure Puzzel mee aan meer kwaliteit in het landbouw-landschap.

Voor meer informatie of hulp bij het uitwerken van een projectidee kan men contact opnemen met dienst Landbouw & Platteland via landbouw@oost-vlaanderen.be of via 09 267 86 79.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland Nele Wauman
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland Nele Wauman
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent