Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw

Sinds 1 juli 2020 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement voor imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw.

“Zowel lokale besturen als verenigingen kunnen een verhoogde toelage krijgen voor initiatieven die bijdragen aan het positieve imago van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw en in Oost-Vlaanderen doorgaan.”

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw- en plattelandsbeleid


Imagoversterkende initiatieven zijn acties, maatregelen en evenementen die een positief beeld van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw uitstralen en bevestigen naar de burgers.

De subsidie bedraagt minimum 1 250 euro en maximaal 5 000 euro. Het totale subsidiebedrag is tevens maximaal 65% van het begrote initiatief.

Subsidieaanvragen dien je minstens een maand voor de aanvang van het initiatief in.

De voorwaarden, procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/subsidie-imagoversterkende-initiatieven

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent