Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 30 000 EUR noodhulp aan haar partnerregio’s in Ecuador, Rwanda en de Filipijnen

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de meest kwetsbaren te helpen beperken, geeft de Provincie Oost-Vlaanderen 10 000 EUR extra subsidies aan elk van haar partnerregio’s. Dit komt bovenop de reeds toegekende subsidie 2020 van 245 000 EUR voor de Filipijnen, 255 000 EUR voor Rwanda en 126 000 EUR voor Ecuador.

De Provincie Oost-Vlaanderen is een solidaire provincie en kiest om maximaal in te zetten op structurele partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Daarom werkt zij al meer dan 25 jaar samen met lokale partners in haar drie partnerregio’s. Dit doet ze samen met verschillende Vlaamse organisaties (ngo’s en academische instellingen).

Wanneer bij een humanitaire crisis de partnerregio’s getroffen worden, verloopt de noodhulp via de lokale partners. Zij kennen het terrein en zijn goed geplaatst om de lokale noden te detecteren en hulp te bieden aan de meest kwetsbaren.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, onderstreept het belang van de extra middelen:

"Nog meer dan anders is het belangrijk om in tijden van corona solidair te zijn met onze partnerregio’s. Daarom verstrekken we extra financiële hulp aan diegenen die deze het meest nodig hebben. Beschermingsmateriaal of voedselpakketten maken voor velen een wereld van verschil."


Extra financiële steun zorgt voor positieve impact 

In de Filipijnse Cordillera-regio is de noodhulp hard nodig omwille van de heel strenge lockdown waar de Filipino’s zich in bevinden. De financiële steun van de Provincie gaat onder andere naar het project 'cash for work' waar 100 stadsarmen een inkomen en beschermingsmateriaal krijgen in ruil voor geleverde arbeid.

Ook de Rwandese Province du Sud ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. Toch proberen ze het normale leven te hernemen waar mogelijk. Dit getuigt Innocent Telimbere van de Rwandese partnerorganisatie Pandamu:

"De verspreiding van het coronavirus begin dit jaar heeft veel economische activiteiten in ons land gehinderd. De landbouwactiviteiten gingen zoveel als mogelijk door om te voorkomen dat er een tweede catastrofe zou ontstaan ten gevolge van de honger. De landbouwactiviteiten vinden plaats met naleving van de maatregelen van de overheid, waaronder het dragen van mondmaskers, de social distancing en het regelmatig wassen van de handen met zuiver water en zeep."

De noodhulp wordt vooral gebruikt voor de verdeling van voedselpakketten. Daarnaast doet men ook investeringen in medisch materiaal zodat men kan inzetten op screening en preventie.

In Esmeraldas, Ecuador heeft de coronacrisis een heel grote impact op de lokale bevolking. Er is zo goed als geen sociaal vangnet wat de vraag naar hulp alleen maar groter maakt. De extra middelen van de Provincie worden vooral gebruikt voor beschermend materiaal, ontsmettingsmiddelen en levering van voedselrantsoenen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent