Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent ondertekenen Vlaamse Betonakkoord

Op vrijdag 16 juni ondertekenden Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent het Vlaamse Betonakkoord. Het is een ambitietekst om samen werk te maken van meer circulair en groen beton. Met de ondertekening van het akkoord engageren de Provincie en Stad Gent zich om een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op te nemen in de transitie.

“Er beweegt veel op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van circulaire materialen in de bouw, en circulair aanbesteden. Met de ondertekening van het Vlaamse Betonakkoord willen we ook de implementatie van duurzaam beton in overheidsbestekken en aanbestedingen stimuleren. Hierdoor bevorderen we de transitie naar een circulaire en duurzame economie.”

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Bouwmateriaal met grote milieu-impact

Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal omwille van zijn intrinsieke kwaliteiten zoals onder meer de lange levensduur, het zeer beperkte onderhoud, de brandveiligheid, en de eenvoudige architectonische aanpasbaarheid. De milieu-impact van het materiaal is echter aanzienlijk. Zowel op het vlak van gebruik van primaire grondstoffen als door de CO2-uitstoot bij de productie. Cement op basis van klinker is wereldwijd verantwoordelijk voor 5 tot 8% van broeikasgas-uitstoot. Op Belgisch niveau is dat ongeveer 3,5%.

Betonakkoord

De bouwsector in Vlaanderen lanceerde eind 2022 het eerste Vlaamse Betonakkoord: een ambitietekst om samen werk te maken van meer circulair en groen beton. Het is een initiatief van de projectpartners binnen het project ‘Circulair beton: naar een betonakkoord voor Vlaanderen’, dat ondersteund wordt door de Vlaamse overheid: Groen Beton Vert, Buildwise, de Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen.

Betonmateriaal op basis van reststromen

De ondertekening vond plaats in Gent tijdens het slotevent van het Interreg North West Europe-project URBCON. In dit project werd betonmateriaal ontwikkeld op basis van reststromen. De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent cofinancierden dit Europese project, respectievelijk voor een bedrag van 144 220,5 EUR en 431 320 EUR.

Circulair bouwen ondersteunen en versnellen

De ondertekening past in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent om circulair bouwen te ondersteunen en versnellen. Het bouwt bovendien verder op eerdere provinciale en stedelijke initiatieven en subsidies rond circulariteit. 

“Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en daarvoor moet onze CO2-uitstoot omlaag. In álle sectoren, ook de bouwsector. Als echte technologiehoofdstad van Europa zien we hier een uitdaging in. Onze stad kent een snelgroeiende cleantech-cluster die voor de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie zorgt. Dit duurzame beton, gemaakt van reststoffen, is daar het perfecte voorbeeld van.”

Sofie Bracke, schepen van Economie in Gent

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Sofie Bracke schepen van Economie, Stad Gent
Lotte Vandermeersch coördinator klimaatinnovatieve economie , Provincie Oost-Vlaanderen
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Sofie Bracke schepen van Economie, Stad Gent
Lotte Vandermeersch coördinator klimaatinnovatieve economie , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent