Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en stad Eeklo gaan resoluut voor hernieuwbare energie

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo willen in de toekomst alle woningen verwarmen met hernieuwbare energie die de stad zélf produceert. Dat hebben ze verwoord in hun ‘Warmtevisie Eeklo’. In die visie staan aanbevelingen die de stad en de Provincie zullen toepassen in lokale proefprojecten, steeds in samenwerking met verschillende betrokkenen.

Tijdens een online webinar komen geïnteresseerden alles te weten over deze visie en kan men vragen stellen. Het webinar vindt plaats op maandag 29 juni van 20 tot 21 uur. Inschrijven kan via [email protected].

80% van de energie in onze woningen gaat naar verwarming die momenteel geproduceerd wordt via invoer van gas of stookolie. Om die afhankelijkheid van fossiele brandstoffen weg te nemen, willen de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo maximaal inzetten op de productie van hernieuwbare energie op het eigen grondgebied. De Provincie wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Stad Eeklo heeft de ambitie van 68,5% CO2- besparing tegen 2030 (klimaatactieplan).

Schepen van duurzaamheid, energie een klimaat, Bob D’Haeseleer, licht toe: "De stad Eeklo zet al jaren actief in op lokale hernieuwbare energie, wat heel wat voordelen voor de stad met zich meebrengt. Warmtebronnen met lokaal opgewekte energie zorgen voor inkomsten die we opnieuw kunnen investeren in projecten die de lokale samenleving ten goede komen. Zo willen we een deel van de inkomsten van het uit te rollen warmtenet gebruiken voor het isoleren van woningen."


Een warmtenet verdeelt de warmte van één of meerdere bronnen naar verschillende gebouwen. Hierdoor kan men efficiënter omspringen met de energie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Hierbij wordt gedacht aan restwarmte uit de afvalenergiecentrale van IVM, maar ook aan warmte afkomstig van zonneboilers, biomassa of op termijn zelfs electriciteitspieken. Maar warmtenetten hebben een hoge infrastructuurkost en zijn daardoor enkel haalbaar daar waar de warmtevraag hoog genoeg is, door een hoge woondichtheid of door de aanwezigheid van enkele gebouwen met een grote warmtevraag.

Annemie Charlier, gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning, verduidelijkt: "We willen niemand in de kou laten staan in de transitie naar hernieuwbare energie. Samen met de stad gingen we op zoek naar mogelijke opties voor woningen die niet gelegen zijn in dichtbevolkte wijken. Daar waar een warmtenet niet mogelijk is, is de meest duurzame oplossing het opwekken van warmte met een warmtepomp. Die houden je maar warm als je woning voldoende geïsoleerd is. De link met renovatie én het renovatieadvies dat we vanuit de Provincie aanbieden is dan ook snel gemaakt."

De visie ‘duurzame warmte’ is opgemaakt via praktijkonderzoek in de wijk Oostveld. Gesprekken met inwoners en lokale experten zorgden voor heel wat inzichten die zijn opgenomen in het rapport. Het belangrijkste advies luidt om zo snel mogelijk te investeren in het isoleren en renoveren van de woningen in Oostveld. Die aanbevelingen liggen in lijn met het Vlaamse en Europese beleid. De komende maanden zullen de stad en de Provincie verder werken aan de uitrol van de toekomstvisie ‘duurzame warmte’ via samenwerking met lokale betrokkenen in verschillende proefprojecten.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Yanti Ehrentraut Beleidsmedewerker Klimaat, dienst Ruimtelijke Ordening
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Yanti Ehrentraut Beleidsmedewerker Klimaat, dienst Ruimtelijke Ordening
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent