Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze investeren verder in fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk

Samen met de stad Deinze realiseert de Provincie Oost-Vlaanderen twee nieuwe tracés op het fietssnelwegennetwerk in Deinze.

De werken tussen Karmstraat en Beekstraat startten in oktober. Tussen de Tonnestraat en de Sint-Hubertstraat wordt vandaag, 8 november, gestart met de bouw van een nieuwe onderdeel van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk. Hiermee wordt het huidige fietssnelwegtraject verlengd met circa 800m tot aan de begraafplaats van Petegem. De fietssnelweg wordt aangelegd in asfalt, is 3 meter breed en conform de bepalingen van de Vademecum Fietsvoorzieningen. De voltooiing is gepland medio 2018.

Samen met de realisatie van het fietssnelwegtraject Karmstraat – Beekstraat is het een van de laatste onderdelen van de fietsnelweg F7 die op grondgebied Deinze gerealiseerd moeten worden.

De F7 Tonnestraat – Sint-Huberstraat betekent een investering van 374 150 EUR. Voor het traject Karmstraat – Beekstraat gaat het over een investering van 268 429,43 EUR.

Het Vlaams Gewest subsidieert telkens 40%. Na oplevering worden de fietssnelwegen eigendom van de stad Deinze, die verder instaat voor het beheer en onderhoud.

Fietsbrug

Om ook de laatste hindernis tussen Petegem en de stationsomgeving te overbruggen wordt er, met Europese steun (EFRO) en een bijdrage van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een fietsbrug gerealiseerd. Kruisen van de N35 kan momenteel enkel via een omweg of een uiterst drukke rotonde. Nog in 2017 wordt gestart met het ontwerp. Vanaf 2020 kunnen fietsers de brug gebruiken.

De fietsoversteek over de N35 wordt geraamd op 1 936 000 EUR. Provincie Oost-Vlaanderen treedt op als trekker van het project. Het Vlaams gewest (AWV) investeert 600 000 EUR. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) levert een bijdrage van 40% (774 400 EUR).

“Beide projecten zullen niet enkel het gebruik van de fietssnelwegen versterken, maar vormen mee de basis voor een duurzame en directe fietsverbinding naar het station en stadscentrum”, besluiten gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, burgemeester Jan Vermeulen en schepen voor mobiliteit Bart Van Thuyne.

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Vermeulen burgemeester, Stad Deinze
Bart Van Thuyne schepen voor mobiliteit, Stad Deinze
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Vermeulen burgemeester, Stad Deinze
Bart Van Thuyne schepen voor mobiliteit, Stad Deinze
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent