Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel ronden werken af om drukste spoorlijn van België in Wetteren droog te houden

Op de spoorlijn L50A in de regio Wetteren - Lede - Sint-Lievens-Houtem ondervond spoorwegbeheerder Infrabel regelmatig wateroverlast. De spoorweg ligt er in een uitsnijding van het terrein. Bij hevige neerslag kwam het spoor gedeeltelijk onder water te staan, met ernstige veiligheidsrisico’s en vertragingen als gevolg.

Infrabel liet een studie uitvoeren en een nieuwe inrichting ontwerpen om aan overstromingsproblemen te kunnen verhelpen. Infrabel nam ook de vergunnings- en onteigeningsprocedure voor haar rekening.

Het provinciebestuur rondt nu de uitvoering van deze investeringswerken af. Het Weehaagbeekje kreeg een nieuw tracé en werd voorzien van een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied, omzoomd door dijken. De kosten voor de uitvoering van deze werken werden volledig gedragen door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, voor een totaalbedrag van ca. 1 250 000 EUR.

"Waterbeheer is een kerntaak van de Provincie. Landschappelijk en ecologische inrichting van waterlopen, het verder klimaatrobuust maken van het waterbeleid en samenwerken met andere partners zijn voor ons bestuur essentieel. Hier in Wetteren pakken we samen met Infrabel de overstromingsproblematiek langs de spoorlijn aan. Zo creëren we meer veiligheid voor inwoners en treinreizigers in de ruime regio. In 2020 gaf ons bestuur het startsein voor deze aanzienlijke, maar noodzakelijke investering. Ik ben blij dat dit omvangrijk project nu helemaal uitgevoerd is."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid

Waterhuishouding in de regio is verbeterd, treinverkeer wordt veiliger

Door de klimaatverandering komen piekbuien steeds frequenter voor. Bij hevige regen raakte het afwateringssysteem langs de sporen overbelast. Treinen moesten daardoor een pak trager rijden. De langsgrachten langs het spoor zorgden eveneens voor een verhoogd debiet verder stroomafwaarts in Westrem.

De voorstudie van Infrabel wees uit dat drie gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s)  moesten aangelegd worden om de wateroverlast op het spoor te stoppen of te beperken. Infrabel liet hiervoor in samenspraak met de Provincie een ontwerp opmaken. Infrabel betaalde de studie- en ontwerpkosten en nam het vergunningsproces en alle onteigeningsprocedures en – kosten volledig op zich. Twee van de drie hemelwaterbekkens zijn eerder door Infrabel aangelegd en ondertussen overgedragen aan de Provincie. 

"Deze samenwerking tussen de Provincie en Infrabel is er één uit de boeken. De betrokken experten werkten een plan uit dat én goed is voor de veiligheid van het treinverkeer en tegelijk ook een grote stap voorwaarts is in de strijd tegen wateroverlast voor de streek.

Door de uitgevoerde werken wordt het hemelwater op drie plekken gebufferd en krijgt het de tijd om rustig en gecontroleerd af te stromen richting Schelde."

Thomas Baeken, woordvoerder Infrabel

Aanleg nieuwe waterloop met gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)

De Weehaagbeek (waterloop OS419) is een waterloop die de Provincie beheert. Om de spoorlijn beter te beschermen, kreeg de Weehaagbeek een nieuw tracé van zo’n 700 m lang en een bodembreedte van 1 meter. Ter hoogte van de kruising met de straat Volkershouw is een nieuwe duiker aangelegd.

Net opwaarts de monding van de nieuwe waterloop in de Waalbeek (OS162) heeft de Provincie het derde gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aangelegd. Op die manier wordt overtollig water tijdelijk opgeslagen en vertraagd afgevoerd naar de Waalbeek. Zo blijft de spoorlijn Brussel-Oostende vrij van het wassende water. Dit GOG heeft een capaciteit van ca. 16 100 m³ en is deels uitgegraven en deels opgehoogd.

Het gecontroleerd overstromingsgebied is  omzoomd door dijken die voorzien zijn van een waterdichte bentonietwand van ca. 7 m diep. Door het licht hellend talud en de ingezaaide grasmengsels integreert het overstromingsgebied zich op natuurlijke manier in het omliggende landschap. Er is een dienstweg aangelegd om toezicht en onderhoud van het overstromingsgebied toe te laten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd Integraal Waterbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Thomas Baeken woordvoerder, Infrabel
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd Integraal Waterbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Thomas Baeken woordvoerder, Infrabel
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent