Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Knesselare begeleiden permanente weekendverblijfbewoners Groen Ursel

De Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Knesselare ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst om de weekendverblijfbewoners van Groen Ursel in Knesselare te begeleiden naar wooncompensatiegebieden voor die bewoners.

In de zone Groen Ursel wonen momenteel heel wat mensen in weekendverblijven. Permanente bewoning was steeds onwettig en daar niet toegestaan. Een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) heeft die zone een nieuwe bestemming gegeven en twee wooncompensatiegebieden aangeduid. Er wordt hiervoor een begeleidingstraject opgestart. De Provincie wil hiermee een oplossing bieden voor de problematiek. De wooncompensatiegebieden bieden een alternatief woonaanbod voor de gezinnen die moeten verhuizen. Concreet gaat het over een zone in Ursel voor 20 woningen en een zone in de kern van Knesselare voor 42 woningen. Die woongebieden moeten voorzien in verschillende woontypologieën en woonvormen om een zo ruim mogelijk aanbod te kunnen bieden.

Samenwerkingsovereenkomst voor begeleidingstraject

De gemeente Knesselare zal samen met de Provincie een begeleidingstraject voeren. Hiervoor keurde de Oost-Vlaamse deputatie op 30 november 2017 de samenwerkingsoverenkomst goed,  de gemeenteraad van Knesselare deed dat op 13 december 2017. De Provincie voorziet voor het begeleidingstraject een financiële bijdrage van 54 424EUR. Ook de ontwikkelaars van de gebieden engageren zich om maximaal mee te werken. Veneco, ontwikkelaar van het gebied in Ursel, schrijft een wedstrijd uit voor een innovatief woonproject met ca 8 woonentiteiten. Verschillende woontypologieën met een hoge woonkwaliteit en grote kwaliteit van de buitenruimte bepalen samen met de integratie van duurzame en ecologische technologieën het hoge ambitieniveau van het project. Voor het compensatiegebied in Knesselare met firma Danneels als ontwikkelaar, zal een masterplan worden opgemaakt aan de hand van een ontwerpend onderzoek.

In beide zones is er aandacht voor betaalbaar wonen en is een sociaal woonaanbod voorzien: zowel sociale huur- als koopwoningen. Verder krijgen de weekendverblijfbewoners voorrang voor sociale huurwoningen in heel de gemeente indien ze voldoen aan de voorwaarden om een sociale woning te huren.

Een oplossing voor permanent wonen in weekendverblijven

De doelstelling van het begeleidingstraject is de wooncompensatiegebieden maximaal in te zetten voor de weekendverblijfbewoners en de invulling ervan af te stemmen op de doelgroep. Een bijzonder aandachtspunt is dat de meest kwetsbaren uit de getroffen zone begeleiding krijgen naar de voor hen meest geschikte woonvorm.

Het begeleidingstraject geeft inzicht in de woonwensen of woonnoden, het sociaal-economisch profiel en de financiële draagkracht van de bewoners. De verschillende doelgroepen worden in beeld gebracht. Via een participatief traject komen de partners tot een goede afstemming van het aanbod op de vraag. Dat vergroot de slaagkans van de woonprojecten omdat het garandeert dat die maximaal ten goede komen aan de doelgroep.

Meer informatie over het project is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/weekendverblijven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Assche Directie Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Katrien Huysman dienst Ruimtelijk Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Herlinde Trenson schepen voor ruimtelijke ordening, Gemeente Knesselare
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Assche Directie Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Katrien Huysman dienst Ruimtelijk Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Herlinde Trenson schepen voor ruimtelijke ordening, Gemeente Knesselare
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent