Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en Evergem bouwen samen aan fietssnelweg F42 naar Sleidinge

Infomarkt op 5 juli 2022

De fietssnelweg F42 komt tussen Gent en Brugge en loopt via Eeklo en Maldegem. Voor het stuk over grondgebied Evergem (ca 5,6 km) is er een globale visie uitgewerkt.

Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Evergem slaan, met de steun van de Vlaamse overheid en de medewerking van Infrabel en NMBS, de handen in elkaar voor de aanleg van twee deeltrajecten: het deel tussen Vurstjen en het station van Evergem (0,4 km) en het deel tussen het station van Evergem en de Wurmstraat in Sleidinge (2,7 km).

De werken worden nu voorbereid zodat volgend jaar het eerste deel kan worden gerealiseerd. Binnen een tweetal jaar kan de schop ook effectief de grond in voor het tweede deel richting Sleidinge.

Op dinsdag 5 juli is er een infovergadering voor de buurt.

Deze fietssnelweg is belangrijk als verbinding tussen de grotere woonkernen in het centrum van het Meetjesland en uiteraard in de verbinding tussen het Meetjesland, Evergem, de Gentse haven en de stad Gent. Tussen Gent en Eeklo loopt het traject van de fietssnelweg F42 richting Brugge grotendeels parallel aan de spoorlijn L58. In Lievegem en Eeklo zijn al enkele onderdelen van de F42 aangelegd. In Gent en Evergem zijn een aantal deelprojecten in voorbereiding. Tussen Evergem en Sleidinge komt er een grotendeels vrijliggende fietsweg waarbij, door een fietsbrug en een fietstunnel, een drukke weg en de spoorlijn worden gekruist. De Provincie heeft hiervoor, in samenwerking met de verschillende partners, het tracé bepaald en een globale visie uitgewerkt in een startnota. Die wordt nu voorgesteld aan de omwonenden.

"De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een netwerk van fietssnelwegen. De fietssnelweg F42 tussen Evergem en Sleidinge zal voor fietsers op weg naar het werk of school niet alleen een veilig en comfortabel alternatief vormen voor de N456 Kwadeweg/Christoffelweg. Ook de filelast op diezelfde N456 zal in één klap fors verminderen. Iedere fietser op de fietssnelweg is immers een auto minder op de weg."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Het ontwerp voor het deeltraject Vurstjen – station Evergem is afgewerkt. De grondverwervingen zijn afgerond, er is een omgevingsvergunning en de werken starten nog dit najaar. Voor het volgende deeltraject, vanaf het station van Evergem tot in Sleidinge (Wurmstraat), ligt op dit moment het voorontwerp voor. Aan Evergem-station wordt de fietssnelweg geïntegreerd in de stationspleinomgeving. Hier wordt vooral rekening gehouden met veilige wandelroutes naar het station. De losweg achter de woningen van de Hekstraat wordt omgetoverd tot een fietsstraat en over de Schoonstraat komt er een fietsbrug. Net voorbij de Schoonstraat wordt er een tunnel onder de sporen aangelegd. Daarna zet de F42 zijn weg voort aan de andere kant van de spoorweg. Het gaat over een traject van ruim 2 700 meter. Bij de aanleg zal intensief samengewerkt worden met spoorbeheerder Infrabel. Tot slot zal de huidige geherwaardeerde overweg aan het Kromveldstraatje vervangen worden door een nieuwe verbinding tussen het Kromveldstraatje en het wandelgebied tussen Sleidinge en Belzele. Dit voorontwerp wordt op de Infomarkt toegelicht.

"Dit project is een van de verkeersaders van de toekomst die zal zorgen voor een snelle, aangename en veilige fietsverbinding met Gent. We zijn met de realisatie van de fietssnelweg Eeklo-Gent (F42) niet zo ver af van het ogenblik dat je met een elektrische fiets of pedelec vanuit Evergem op 15 minuten op de Korenmarkt zal staan.

schepen Lucas Van der Meersch van Evergem, bevoegd voor Mobiliteit

"Dit is een waardevol project waar Infrabel graag de schouders onder zet. Het is onze strategie om, daar waar mogelijk en altijd in samenspraak met alle betrokken partijen, zoveel mogelijk overwegen af te schaffen en te vervangen door een volwaardig alternatief. Want dit is goed voor de veiligheid, de stiptheid en de capaciteit van het treinverkeer. De spoorinfrastructuurbeheerder werkt graag constructief mee aan dit positieve verhaal en kijkt uit naar het afsluiten van een samenwerkingsakkoord."

Thomas Baeken, woordvoerder Infrabel

De Provincie trekt de globale visieontwikkeling op deze fietssnelweg F42 en realiseert het eerste deel tussen Vurstjen en het station van Evergem. De gemeente Evergem staat in voor het ontwerp en de realisatie van de fietssnelweg tussen de twee Evergemse stations. De Provincie Oost-Vlaanderen zal de werken voor 100% subsidiëren, waarbij 50% gefinancierd wordt via het Fietsfonds van de Vlaamse overheid. Voor de financiering van de fietsbrug en de fietstunnel wordt, na afwerking van het ontwerp, een gedeelde financiering uitgewerkt met de betrokken partijen.

"Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van mijn fietsbeleid en vormen een belangrijke schakel in het woon-werkverkeer. Deze legislatuur investeerde ik al bijna 190 miljoen euro in deze infrastructuur. Daarnaast voorzie ik ook nog eens middelen voor het Fietsfonds en trok ik die middelen in 2021 op naar 15 miljoen euro. Door een gedeelde fietsambitie en samenwerking kunnen we snel zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. Het Fietsfonds maakt dit mee mogelijk. Ik ben tevreden dat we ook in Evergem werken aan een echte fietsreflex."

Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit

Ook voor andere stukken van het traject komt de ontwikkeling van de F42, zowel richting Gent als richting Brugge tot aan de Oost-Vlaamse provinciegrens, op initiatief van de verschillende partners in een stroomversnelling.

Infomarkt

Op de infomarkt op 5 juli worden de plannen voor het Evergems grondgebied uit de doeken gedaan en kunnen buurtbewonersvragen stellen. De gemeente, Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel zullen daar aanwezig zijn om op alle vragen te antwoorden.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent