Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen creëert samen met ondernemingen stageplaatsen voor kwetsbare werkzoekenden

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet in een nieuw reglement financiële ondersteuning voor ondernemers die inzetten op werkplekleren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt onder druk

De arbeidskrapte in Oost-Vlaanderen neemt toe. Dat betekent dat er meer jobs zijn en minder werkzoekenden. Toch stellen we vast dat werkzoekenden met een arbeidsbeperking het moeilijker hebben om betaald werk te vinden. Vlaanderen probeert voor deze groep, via arbeidstrajectbegeleiding, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Belangrijk hierbij is dat werkzoekenden de kans krijgen om werkervaring op te doen. Dit kan best via stages in ondernemingen. De Provincie Oost-Vlaanderen wil profit, social profit en profit ondernemingen inhoudelijk en financieel een duwtje in de rug geven om stageplaatsen voor deze kwetsbare werkzoekenden te organiseren.

“Want arbeid geeft zin en structuur aan het leven van mensen. Betaalde arbeid zorgt daarenboven dat het risico op armoede sterk wordt verkleind. Daarom sta ik helemaal achter dit aangepaste reglement.”, aldus bevoegde gedeputeerde Eddy Couckuyt.

Maatregelen voor ondernemers

De Provincie voorziet 3 maatregelen: 1 die inzet op groei van het aantal stageplaatsen, 1 die inzet op de versterking van het aanbod, en een laatste die inzet op kennisdeling:

  • Maatregel 1: impulssubsidie aan activerende ondernemingen voor het creëren van bijkomende doorstroomplaatsen. Stages organiseren voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vraagt extra inspanningen van onderneming. Er is behoefte aan werkbegeleiding, collega-werknemers moeten open staan voor hun nieuwe collega-stagiair, de locatie wordt soms aangepast … De Provincie subsidieert ondernemingen die samenwerken om extra stageplekken te creëren voor deze groep werkzoekenden.
  • Maatregel 2: impulssubsidie voor samenwerkingsprojecten voor het verduurzamen van aanbod aan doorstroomstageplekken binnen activerende ondernemingen. De Provincie wil de kwaliteit van deze stageplaatsen garanderen op lange termijn. Daarom geven we ondernemingen die stages voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt inrichten de mogelijkheid om verbeteracties op te zetten. Voor deze procesbegeleiding kunnen ze beroep doen op externen.
  • Maatregel 3: toekenning van een projectsubsidie voor de coördinatie en ondersteuning van het Lerend Netwerk doorstroom Oost-Vlaanderen: In dit lerend netwerk komen de verschillende ondernemers samen om kennis met elkaar te delen.

Meer info?

Ben jij een ondernemer en is er op jouw werkplek ruimte voor stages voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Bekijk dan het Provincieraadsbesluit in bijlage voor meer informatie. 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt bevoegde gedeputeerde
Gerda Huygebaert deskundige terwerkstelling
Eddy Couckuyt bevoegde gedeputeerde
Gerda Huygebaert deskundige terwerkstelling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent