Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen compenseert vliegreizen met bosaanplant in Wortegem-Petegem

De Provincie Oost-Vlaanderen laat nog dit jaar bijna anderhalve hectare bos aanplanten door de organisatie BOS+ op een terrein in Wortegem-Petegem. 

Het bos komt er als compensatie voor de CO2-uitstoot van vliegreizen voor dienstopdrachten van het provinciepersoneel in 2019. Ook vliegreizen van cursisten en leerlingen aan de provinciale onderwijsinstellingen in het kader van hun opleiding, wil de Provincie hiermee compenseren.

Door de expliciete keuze voor boscompensatie in eigen land, wil de Provincie een voorbeeldrol opnemen en de bewustwording over de forse klimaatimpact van vliegreizen verhogen.

De meeste boscompensatieprojecten worden immers in landen in het Zuiden opgezet. Het aanplanten van bomen is daar veel goedkoper. Als CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door bosaanplant in het Zuiden kost dat net geen 17 EUR per ton. Compensatie in Vlaanderen kost 68 EUR per ton.

Met de keuze voor de duurdere bosaanplant in eigen land geeft het provinciebestuur een duidelijk signaal, niet alleen naar het eigen personeel, maar naar alle Oost-Vlamingen. Het inzetten op lokale compensatieprojecten heeft positieve effecten op de betrokkenheid en dus ook op de bewustwording over de grote CO2-uitstoot van vliegreizen. Bovendien wordt het provinciepersoneel door de hoge prijs van de compensatie extra gestimuleerd om in de mate van het mogelijke nog meer te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer (hoofdzakelijk de trein). De Provincie hoopt op die manier een voorbeeld te zijn voor andere lokale besturen, bedrijven en burgers.

"De beste CO2 is die CO2 die we niet uitstoten. Het blijft onze prioriteit om de CO2-emissie door buitenlandse dienstreizen zoveel mogelijk te vermijden. Compensatie van CO2 heeft enkel zin voor onvermijdbare vliegreizen. Door te kiezen voor compensatie in eigen land, geven we provinciemedewerkers een extra duwtje in de rug om enkel voor het vliegtuig te kiezen als het echt niet anders kan. De trein vormt vaak een even goed alternatief en de coronacrisis heeft ons geleerd dat een online meeting in bepaalde gevallen een fysieke bijeenkomst kan vervangen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Personeel, Klimaat en Natuur

Compensatiecalculator

Voor de berekening van de CO2-uitstoot van een vliegreis en het aantal bomen dat nodig is om die uitstoot in twintig jaar te compenseren, gebruikt BOS+ een eigen calculator (Treecological). Deze is gebaseerd op studies over emissiefactoren (de gemiddelde uitstoot per passagier per reizigerskilometer).

Concreet: voor bijvoorbeeld een vliegreis heen en terug naar Marseille berekent de calculator een uitstoot van ruim één ton CO2. Treecological gaat er vanuit dat de aanplant van een hectare bos over een periode van 20 jaar 176 ton CO2 kan compenseren. Dat wil zeggen dat om één ton CO2 te compenseren 56,80 m² nodig is. De vliegreizen van de Provincie Oost-Vlaanderen veroorzaakten in 2019 een CO2-uitstoot van 259 ton CO2. Dat komt overeen met de aanplant van een oppervlakte bos van 14 240 m² (1,42 ha).

November en december zijn de meest optimale maanden om bomen aan te planten en de aanplant het meeste kans op overleven te geven. In normale omstandigheden doet BOS+ voor bosaanplantingen zoveel mogelijk een beroep op vrijwilligers. Door de geldende coronamaatregelen wordt de bebossing in Wortegem-Petegem enkel door professionals gedaan.

"Het is van cruciaal belang dat we zo duurzaam mogelijk omgaan met transportmiddelen. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft dat goed begrepen: ze moedigt haar eigen provinciepersoneel aan om de trein te nemen i.p.v. het vliegtuig. Daardoor past de Provincie Oost-Vlaanderen mooi in de basisfilosofie van Treecological."

Pascal Huybrechs , BOS+

BOS+ geeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar mobiliteit onder de loep te nemen, deze te verduurzamen en ten slotte, als sluitstuk, de uitstoot van een bepaalde reis per vliegtuig te berekenen en te compenseren door middel van bebossing.

BOS+ verzekert duurzame compensatie- en bebossingsprojecten op alle vlakken. Zo zijn de inschattingen, zowel naar uitstoot als naar opslag, zeer voorzichtig. Bovendien voegt BOS+ ook nog een veiligheidsmarge toe, zodat ook bij eventueel verlies van een deel van de boompjes, de CO2-doelstellingen toch worden waargemaakt.

Maar ook als het op boompjes planten aankomt, maakt BOS+ duurzame keuzes. 50 jaar ervaring en een gedegen expertise maken van 'de juiste boom op de juiste plaats' het motto van de organisatie.

Locatie van het aangeplante stuk bos: Kwadenbulk 49, Wortegem-Petegem

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Personeel, Klimaat en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Personeel, Klimaat en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent