Provincie Oost-Vlaanderen bouwt fietsbrug over Schipdonkkanaal in Landegem

Realisatie gepland voor najaar 2026

De Provincie Oost-Vlaanderen gaat een fietsbrug bouwen op de fietssnelweg F6 over het Schipdonkkanaal in Landegem (Deinze). Op woensdag 7 februari werden de plannen voorgesteld aan de inwoners van Landgem. De nieuwe fietsbrug zal het huidige steile en smalle dienstpad aan de spoorbrug vervangen tegen eind 2026. Het project kan rekenen op aanzienlijke financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de stad Deinze. De andere partners in het project zijn de NMBS, Infrabel en De Vlaamse Waterweg.

De brug zal een belangrijke missing link wegwerken op de F6 tussen Gent en Brugge. Bovendien zal de nieuwe brug ook voor een betere verbinding zorgen met fietssnelweg F422 die langs het kanaal loopt tussen Deinze en Eeklo.

"De F6 tussen Gent en Brugge wordt vandaag al heel druk befietst. Maar het oncomfortabele en weinig attractieve pad over het kanaal naast de spoorwegbrug is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een barrière voor fietsers. Dankzij de nieuwe fietsbrug zullen fietsers vanaf eind 2026 comfortabel, veilig en snel het kanaal kunnen oversteken en zullen nog meer mensen overtuigd worden om voor de fiets te kiezen. Met de verdere afwerking van de fietssnelweg tegen 2030 beschikt de regio eindelijk over een hoogwaardige, directe, veilige, exclusieve oost-westfietsverbinding tussen Aalter en Gent."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Infomarkt 7 februari 2024: Voorontwerp fietsbrug en aanrijroutes klaar

Studiebureau SWECO werkt in opdracht van de Provincie, en in goede samenwerking met alle partners, een ontwerp uit voor de fietsbrug en de aanrijroutes. Samen is dit goed voor een traject van 0,8 km tussen de Stationsstraat en Olmweg. Op woensdag 7 februari werd het voorontwerp van deze route, en vooral van de fietsbrug over het kanaal, voorgesteld aan de inwoners van Landegem. De keuzes in het ontwerp werden toegelicht:

  • Een ranke maar brede comfortabele stalen fietsbrug, passend bij de architectuur van de spoorbrug en aansluitend bij de omgeving.
  • Door een herschikking van de parkeerplaatsen in de Spoorwegstraat wordt de fietsweg doorgetrokken tegen het spoortalud tot aan het oude stationsgebouw.
  • Het kruispunt met de Stationsstraat voor de oversteek van de fietssnelweg naar Heiste wordt veiliger ingericht.
  • Richting Hansbeke sluit de fietsbrug aan op de Lambroekstraat die ingericht wordt als fietsstraat tot aan de Olmweg.
  • De parkeersituatie rond het station van Landegem zal deels worden gereorganiseerd, zodat het station goed kan functioneren als Hoppinpunt.

Europese steun

Via het Vlaamse EFRO-programma subsidieert Europa projecten in Vlaanderen die de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Zo draagt EFRO-steun bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal. Bij fietssnelwegen zijn EFRO-middelen enkel mogelijk voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen.

Het project in Landegem ontvangt 40% EFRO-steun op de totale kostprijs, die geraamd wordt op drie miljoen euro. Dit komt neer op 1,2 miljoen euro Europese subsidie voor de bouw van de nieuwe fietsbrug. De helft van de investering wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen (€ 1,5 miljoen). De stad Deinze draagt ook 10% bij (€ 300 000). Deinze, NMBS, Infrabel, en De Vlaamse Waterweg stellen bovendien de nodige gronden ter beschikking voor de bouw van de fietsbrug en de aanrijhellingen.

“We zijn EFRO heel erkentelijk voor de financiële steun. Maar we mogen ook de European Cycling Federation (ECF) niet vergeten. Het is mede dankzij hun lobbywerk dat Europa het belang inziet van deze projecten.”

Jan Vermeulen, burgemeester Deinze

“Deinze zet al vele jaren in op haar fietsbeleid. De fietsbrug langs de spoorwegbrug over het Schipdonkkanaal is een essentieel onderdeel in het fietsroutenetwerk en zal het gebruik van de fiets in onze stad alleen maar doen toenemen."

Bart van Thuyne, schepen van Mobiliteit Deinze

Naar een volledige realisatie van de F6 tegen 2030

Op dit moment is meer dan 50% van de geplande fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge gerealiseerd en befietsbaar. De Provincie is op dit moment ook bezig met de voorbereiding van de aanleg van twee nieuwe stukken F6 tussen Drongen en Landegem (circa 2,2 km - samen met Gent, Deinze en Infrabel). Infrabel maakt bovendien werk van de fietssnelweg tussen Aalter en Bellem en Hansbeke. Er wordt verwacht dat de F6 voor meer dan 80% gerealiseerd zal zijn in 2027. De volledige realisatie is gepland tegen 2030.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent