Provincie Oost-Vlaanderen bekroond als een van grootste bebossers van Vlaanderen

Woensdag 15 mei 2024 - Op het slotevent van de Bosalliantie, op dinsdag 14 mei in Brugge, ontving de Provincie Oost-Vlaanderen een gouden boslabel. Die bekroning kreeg de Provincie omdat ze deze legislatuur al meer dan 10 hectare bos aanplantte. Met een aanplant van ruim 22 hectare nieuw bos op haar eigen terreinen is de Provincie Oost-Vlaanderen de grootste bebosser van alle lokale en provinciale besturen in Vlaanderen.

Boslabels

Om lokale en provinciale besturen aan te moedigen om te bebossen, reikte de Bosalliantie gisteren boslabels uit. Steden, gemeenten of provincies die meer dan 2,5 hectare nieuw bos realiseerden, kregen een bronzen boslabel. Vijf hectare of meer was goed voor een zilveren boslabel. En wie, zoals de Provincie Oost-Vlaanderen, voor meer dan tien hectare bebossing zorgde, ontving een gouden boslabel.

Met op de teller 22 hectare nieuw bos sinds 2019 is de Provincie Oost-Vlaanderen de grootste bebosser van alle lokale en provinciale besturen in Vlaanderen.

“Ik ben erg trots op het gouden boslabel als erkenning voor onze inspanningen voor meer bos. Het aanplanten van sterke, robuuste bossen is meer dan ooit nodig om onze planeet te wapenen tegen de klimaatverandering. Voor de aanplant van bos kunnen we vaak rekenen op vele helpende handen van buurtbewoners, scholen, natuurverenigingen, enzovoort. Iedereen draagt zijn steentje bij, samen ondernemen we actie!”

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Waarde van bossen

De 22 hectare bosuitbreiding gebeurde vooral rond de bestaande domeinen en natuurgebieden: Hospicebossen, Nieuwdonk, Heynsdaele, Het Leen, Puyenbroeck en Kaaihoeve. Toch bebost de Provincie ook enkele andere, meer verspreide locaties. Die kleinere stukken bos vormen belangrijke natuurstapstenen en zorgen voor de verbinding tussen grotere bos- en natuurkernen.

De Provincie kiest altijd voor gevarieerde aanplantingen met streekeigen, standplaatsgeschikte bomen. Als een aantal soorten het in de toekomst wat minder doen (bijvoorbeeld door ziekte of droogte), blijven de kansen om een biodivers, klimaatrobuust bos te behouden zo immers veel groter.

Samen sterk!

Voor de aanplant kon de Provincie rekenen op de hulp van de maatwerkbedrijven Kiemkracht, en Natuur- en Landschapszorg. Tijdens publieke plantacties kwamen enthousiaste leerlingen, jeugdbewegingen, Natuurpunt, collega’s, vrijwilligers van ‘grootouders voor het klimaat’ of buurtbewoners meehelpen. Dankzij al die helpende handen gingen er meer dan 55.000 bomen en struiken de grond in sinds 2019!

Bosalliantie

De Bosalliantie is een samenwerkingsverband tussen de verschillende provinciale, regionale en Vlaamse overheden, de bosgroepen en de belangrijkste natuurorganisaties. Ze werd begin 2019 opgericht om een boost te geven aan bosuitbreiding, en alle partners en initiatiefnemers te ondersteunen in hun bebossingsambities.

Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent