Provincie ondersteunt Scheldevallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek als Vlaamse Parken

De Provincie Oost-Vlaanderen wil graag drie Vlaamse Parken op haar grondgebied: Scheldevallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek. Het zijn prachtige gebieden met een uitgesproken streekidentiteit, gekleurd door een rijke geschiedenis en met veel biodiversiteit. De Provincie engageert zich samen met verschillende lokale actoren om de streekidentiteit, de landbouw- en landschapskwaliteit en de natuurwaarde van die gebieden te versterken.

Kandidaat Vlaamse Parken

Zeven kandidaat-landschapsparken en zes kandidaat-nationaleparken dingen mee naar de felbegeerde erkenning. Eind mei moeten de kandidaatsdossiers ingediend worden bij de Vlaamse Overheid, waarna een expertenjury zich over de kwaliteit en de ambitie van de kandidaturen zal buigen. Slechts een beperkt aantal kandidaten zal een erkenning als ‘Landschapspark’ of ‘Nationaal park’ in de wacht slepen. Aan die erkenning hangt een structurele financiering vast die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden door de lokale gebiedscoalities faciliteert.

In de landschapsparken ligt de focus op de versterking van de streekidentiteit, de landbouw- en landschapskwaliteit en de multifunctionaliteit in de open ruimte. In nationale parken ligt de focus meer op de versterking van de natuurkwaliteit.

Oost-Vlaamse parken

De Provincie Oost-Vlaanderen is een van de trekkers van de kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen en is een enthousiaste en geëngageerde partner in kandidaat Landschapspark Zwinstreek en Nationaal park Scheldevallei. In elk van die - hopelijk toekomstige - parken, zal de Provincie haar bovenlokale taak ter harte nemen en haar diensten inzetten om de streekontwikkeling te ondersteunen. Natuur, landbouw, erfgoed, waterbeleid, milieuonderzoek, recreatie… allemaal sectoren waarin de Provincie een belangrijke bijdrage kan leveren in nauwe samenwerking met de andere actoren die de gebieden een warm hart toedragen.

In het landschapspark Vlaamse Ardennen wordt ingezet op het herstel van het bronnenlandschap, de verweving tussen natuur en landbouw, en levendige dorpen.

In kandidaat-landschapspark Zwinstreek wil de Provincie het krekengebied opwaarderen en de ontwikkeling van Boerenkreek als toegangspoort tot het landschapspark verbeteren.

In het kandidaat nationaal park Scheldevallei wordt ingezet op de unieke getijdennatuur. De Schelde stroomt hier samen met de Rupel, de Durme en de Dender tot een uitgestrekt netwerk van rivieren waar land en water vervlochten zijn door tal van slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen.

Samenwerking en afstemming

In de open ruimte zijn heel wat actoren actief: landbouwers, natuurverenigingen, ondernemers, erfgoedverenigingen, toeristen, inwoners, verschillende beleidsniveaus … allemaal hebben ze eigen belangen, doelstellingen en bezorgdheden. Een belangrijk doel van de Vlaamse Parken is om structurele ondersteuning te voorzien om de dialoog tussen al deze verschillende actoren te verbeteren. Zodat er meer begrip is voor elkaars bezorgdheden en er samen oplossingen kunnen worden uitgewerkt over beleidsniveaus en sectoren heen. En dit vertrekkende vanuit de eigenheid van het gebied en het specifieke veld van spelers die er lokaal actief zijn.

De kandidaturen werden geschreven in samenwerking met al die actoren die actief zijn in de open ruimte. Samen schreven ze een toekomstvisie op lange termijn uit voor de gebieden en een concreet actieprogramma voor de komende zes jaar. Onderzoeksinstellingen hielpen mee om tot een goed onderbouwd, efficiënt en effectief actieprogramma te komen. Op basis hiervan kunnen de gebiedscoalities de troeven van de gebieden beter uitspelen en de maatschappelijke meerwaarde ervan valoriseren. En kunnen ze ook structurele oplossingen aanreiken voor lokale uitdagingen zoals wateroverlast en droogte, waterkwaliteit, rendabiliteit van de landbouw, landschapsonderhoud, mobiliteit, levendigheid in de dorpen …

Naast de Provincie en de gemeentebesturen zijn er heel wat middenveldorganisaties die de kandidaturen ondersteunen. Ze onderschrijven de toekomstvisie en engageren zich om actief mee te werken aan de uitvoering van de ambitieuze actieprogramma’s.

Driewerf hoera!

De maatschappelijke return van de erkenning van de Parken kan niet onderschat worden: economisch rendement, tewerkstelling, klimaatadaptieve maatregelen, versterking van de biodiversiteit, rendabele verdienmodellen voor de landbouw, toeristische meerwaarde … De Provincie Oost-Vlaanderen hoopt van ganser harte dat de drie kandidaten de felbegeerde erkenning binnenhalen. Zodat de lokale gebiedscoalities, bestaande uit enthousiaste besturen, middenveldorganisaties, lokale ondernemers, landbouwers en geëngageerde burgers, hun gedeelde droom als evenwaardige partners samen met elkaar waar kunnen maken. Het enthousiasme en de goesting in Oost-Vlaanderen om aan de slag te gaan is groot!

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur & Milieu
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur & Milieu
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent