Skip to Content

Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidies

subsidies van 24 020 EUR voor projecten in Gent en De Pinte

De Provincie Oost-Vlaanderen kent in het voorjaar van 2022 een subsidie toe van in totaal 24 020 EUR voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in enkele Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Het bedrag wordt verdeeld onder vier goedgekeurde projecten in Gent en De Pinte. 

"Met deze subsidie ondersteunt de Provincie lokale besturen die solidariteit met de wereld betonen. De projecten die een subsidie krijgen hebben als doel het draagvlak voor mondiale solidariteit in de stad of gemeente te vergroten. Verschillende thema’s komen aan bod en diverse doelgroepen worden hierbij betrokken."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

 

Cocreatieproject rond Burkina Faso en Oost-Vlaanderen

7 000 EUR gaat naar een cocreatieproject rond Burkina Faso en Oost-Vlaanderen met een educatief aanbod voor jongeren in Gent. Dit is een samenwerking tussen De Centrale vzw, Studio Globo en het Team Internationale Solidariteit van de Stad Gent.

Het cocreatieproject tussen muzikanten uit Burkina Faso en Oost-Vlaanderen wordt vastgelegd in een documentaire. De jongeren bekijken deze documentaire en krijgen zo meer inzicht in de gelijkenissen en tegenstellingen tussen culturen. Studio Globo begeleidt dit traject en werkt er een educatief pakket voor uit. Zo willen ze de leefwereld van de jongeren verruimen, hun referentiekader kritisch herbekijken en het wij-zij-beeld hertekenen. Men leert hen democratisch denken, als echte wereldburgers.

Duurzame voeding voor OKAN-jongeren

Een project rond duurzame voeding voor OKAN-jongeren met focus op korte keten en fair trade, krijgt eveneens 7 000 EUR subsidie. Het project is een samenwerking tussen de organisatie Let Us, de OKAN-school De Rotonde (HTISA/CDO) en het Team Internationale Solidariteit van de Stad Gent.

Vanuit de diversiteit van de OKAN-leerlingen en hun kennis van vertrouwde gerechten wordt een brug gemaakt met duurzame voeding hier bij ons en met producten en ingrediënten die lokaal, seizoensgebonden en/of fair trade zijn. De leerlingen gaan daarna zelf aan de slag met een chef-kok. Het project mondt uit in een showcase waarbij ouders, medeleerlingen, leerkrachten en ook andere scholen worden betrokken.

Project Belmundo

De Provincie geeft 4 500 EUR subsidie voor het project Belmundo, een samenwerkingstraject van 11.11.11-Oost-Vlaanderen, De Centrale vzw en het Team Internationale Solidariteit van de Stad Gent.

Met het oog op de ambities van het Belmundo Festival om naast verdiepend ook nog meer verbredend te werken, wil men dit jaar het publiek uitnodigen voor een laagdrempelig openingsevent op zondag 27 februari. Tijdens dit event vertalen verschillende deelnemende partners het thema 'Rechten van mens en natuur', alsook internationale solidariteit naar toegankelijke activiteiten voor gezinnen. Op deze manier wil men het publiek van Belmundo verbreden en diversifiëren.

Dag in het Park De Pinte

Het initiatief Dag in het Park, een samenwerkingsproject van het lokaal bestuur De Pinte, de adviesraad (GRIS) en de lokale Oxfam Wereldwinkel kan reken en op 5 520 EUR.

Met de Dag van het Park wil men de inwoners van De Pinte informeren en sensibiliseren rond wereldburgerschap en internationale solidariteit en dit aan de hand van verschillende activiteiten. De rode draad in alle activiteiten zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Voor deze samenwerking zijn er diverse organisaties betrokken die wel of niet actief zijn rond mondiale solidariteit.

Projecten indienen

Sinds dit jaar zijn er twee indiendata voor het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale besturen. Nog tot 1 april 2022 kunnen lokale besturen een aanvraag indienen voor activiteiten in het najaar.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent