Skip to Content

Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen kent in 2021 een subsidie toe van 19 000 EUR voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaamse gemeenten. Het bedrag wordt verdeeld onder drie goedgekeurde projecten in Eeklo, Gent en Kruibeke.

"Het is belangrijk dat lokale besturen duurzame en kwaliteitsvolle beleidskeuzes maken en daarbij de mondiale context niet vergeten. Ze moeten hun inwoners actief bij dat proces betrekken. Het subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen kan een financieel duwtje in de rug geven voor de uitvoering van verschillende lokale mondiale projecten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Educatieve trajecten voor jongeren en solidariteitsstraten 

  • 7 000 EUR voor een samenwerkingsproject met jongeren rond ‘kinderrechten’ in Eeklo. Dit is een samenwerking tussen tZitemzo vzw, wijkcentrum De Kring, De Verstelling vzw en de Stad Eeklo.

    Een vervolgtraject met jongeren van 14 tot 16 jaar om kinderrechten te bespreken. Tijdens verschillende bijeenkomsten en workshops krijgen zij meer kennis over dit mondiaal thema. Van deze gefilmde sessies komt er een visuele samenvatting die verspreid wordt via verschillende sociale media. tZitemzo ontwikkelt tijdens het traject educatief materiaal voor het (secundair) onderwijs.
  • 7 000 EUR voor een cocreatieproject rond Burkina Faso en Oost-Vlaanderen met een educatief aanbod voor jongeren in Gent. Dit is een samenwerking tussen De Centrale vzw, Studio Globo en het Team Internationale Solidariteit van de Stad Gent.

    Het cocreatieproject tussen muzikanten uit Burkina Faso en Oost-Vlaanderen wordt vastgelegd in een documentaire. De jongeren bekijken deze documentaire en krijgen zo meer inzicht in de gelijkenissen en tegenstellingen tussen culturen. Studio Globo begeleidt dit traject en werkt er een educatief pakket voor uit. Zo willen ze de leefwereld van de jongeren verruimen, hun referentiekader kritisch herbekijken en het wij/zij-beeld hertekenen. Men leert hen democratisch te denken, als echte wereldburgers.
  • 5 000 EUR voor het project solidariteitsstraten ‘Word wereldburger in je eigen straat’ in de gemeente Kruibeke. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Kruibeke, het Agentschap integratie & inburgering Sint-Niklaas en Vormingplus Waas & Dender vzw.

    In Kruibeke realiseert men solidariteitsstraten onder de slogan: ‘Word wereldburger in je eigen straat’. Bij deze actie horen ook verschillende activiteiten met een mondiale toets. De inwoners van Kruibeke krijgen een toolbox om in hun eigen straat aan de slag te gaan rond wereldburgerschap en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De gemeente betrekt hierbij lokale partners zoals volwassenenorganisaties, adviesraden, woonzorgcentra, … om de solidariteitsstraten bekend te maken in de gemeente.
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Peter Brabandt deskundige lokaal mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Peter Brabandt deskundige lokaal mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent