Skip to Content

Provincie lanceert oproep voor circulaire ketenprojecten

Indienen tot 20 november 2020

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame en circulaire economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie keurde de provincieraad op 2 september 2020 het subsidiereglement voor de ondersteuning van circulaire ketenprojecten goed.

Het subsidiereglement wil partnerschappen stimuleren tussen ondernemingen, lokale besturen, kennisinstellingen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen.

“Via de subsidie willen we projecten ondersteunen die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren zodat minder grondstoffen worden verbruikt én minder CO2 wordt uitgestoten.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Het reglement voorziet een jaarlijkse oproep voor het indienen van circulaire ketenprojecten die bijdragen aan de circulaire economie in Oost-Vlaanderen.

De eerste oproep wordt nu gelanceerd en mikt op projecten die werk maken van circulaire product- en procesinnovatie zoals het ontwikkelen en testen van nieuwe circulaire technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 20 november.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent