Skip to Content

Provincie koopt woning voor mogelijke uitbreiding Richtpunt campus Hamme

De provincieraad verleende op 15 december 2021 zijn goedkeuring aan de aankoop van een woning in Hamme. Met die aankoop kan een oplossing worden geboden voor een aantal actuele problemen van Richtpunt Campus Hamme.

De doorgang naar de provinciale school Richtpunt campus Hamme is momenteel vrij smal en vormt een flessenhals voor het schoolverkeer. Door de aankoop van de woning kan de doorgang alvast worden verbreed om een vlottere doorstroming te garanderen.

De campus kampt ook met plaatsgebrek. Er wordt een beroep gedaan op containerklassen. Verschillende lokalen die op de campus in gebruik zijn, zijn bovendien verouderd. Omdat het perceel van de woning aan de oude conciërgewoning van de school grenst, maakt de aankoop van deze woning een nieuwbouw mogelijk. 

"Richtpunt campus Hamme is een school in een continue groei. Op middellange termijn is een nieuwbouw dan ook wenselijk. Wordt de Provincie Oost-Vlaanderen eigenaar van het te koop staande perceel, dan kan op termijn de toegangsweg worden verplaatst en kan de mogelijke bouwzone aanzienlijk worden uitgebreid. Hierdoor wordt de locatie van de huidige conciërgewoning een zeer interessante projectgrond voor het plaatsen van een nieuwbouw. Dat zou meteen ook de zichtbaarheid van onze school vanop de straat verhogen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

In afwachting van een nieuwbouw zou het perceel worden gebruikt om andere lokale noden op te lossen. Het perceel is volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hamme centrum ingekleurd als woonzone, maar dit staat een herbestemming als zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen niet in de weg.

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent