Provincie koopt maai-laadwagen voor onderhoud gebied Barbierbeek

Op woensdag 28 juni 2023 start een testperiode voor de gloednieuwe maai-laadwagen die de Provincie Oost-Vlaanderen aankocht binnen het project Water-Land-Schap 1.0 ‘Barbierbeek Verbindt!' Via het project stimuleert de Provincie landbouwers om bufferstroken aan te leggen langs de kronkelende Barbierbeek en haar zijbeken. 

“Landbouwers beheren een groot deel van onze open ruimte. Langs waterlopen, beken en poelen is een extensiever beheer nodig dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit, minder oevererosie, een efficiëntere vorm van productiepercelen en de verhoging van de biodiversiteit. Dit vraagt, zeker langs de sterk kronkelende Barbierbeek, aangepaste machines. Deze moeten het maaisel verzamelen, zodat het kan worden afgevoerd. We kunnen niet verwachten dat landbouwers die machines individueel gaan aankopen. Met de maai-laadwagen willen we een kwalitatief beheer in bufferzones ondersteunen.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Testperiode nieuwe maai-laadwagen

Op woensdag 28 juni 2023 werd de nieuwe maai-laadwagen, gestald in het provinciaal domein De Ster, in gebruik genomen. De partners Boerennatuur Vlaanderen vzw, Werkers vzw en de eerste landbouwer(s) kregen een opleiding om aan de slag te kunnen met vernieuwend maaiwerk. Hiermee start de proefperiode, waarin de machine uitgebreid wordt getest en gepromoot. 

Landbouwers die interesse hebben in het gebruik van de machine of bufferstroken willen laten maaien, kunnen zich aanmelden. Samen met de partners wordt de meest geschikte en efficiënte manier bekeken. Daarnaast worden er testen gedaan bij het provinciaal beheer nabij de Barbierbeek en op het provinciaal domein De Ster. De gebruiksmogelijkheden voor andere actoren, zoals de lokale besturen, worden ook bekeken.

Toekomstige gebruiksmogelijkheden

Vanaf 2024 is het de bedoeling dat de maai-laadwagen via een bruikleenovereenkomst wordt overgedragen aan de partnerorganisaties Boerennatuur Vlaanderen vzw en Werkers vzw.

Er wordt een reglement uitgewerkt zodat boeren de machine kunnen huren en gebruiken met hun eigen trekker. Daarnaast kan Werkers vzw worden ingeschakeld om percelen te laten maaien.

Water-Land-Schap 1.0 ‘Barbierbeek Verbindt!

Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt! is een landinrichtingsproject in het Waasland. De Barbierbeek ontspringt in Temse en loopt door Sint-Niklaas, Beveren en Kruibeke.

De nog duidelijke ‘bolle akkers’ en de sterk meanderende Barbierbeek zijn waardevolle elementen in het valleilandschap. Ook als natuurverbinding, natuurlijk overstromingsgebied en landbouwgebied heeft de vallei belangrijke functies. Dit project zet in op het behoud en de versterking van deze unieke vallei op vlak van water, landbouw en landschap.

Hoe doen we dit concreet?

Beheervergoeding bufferzones

Via een passende vergoeding worden landbouwers gestimuleerd om langs de Barbierbeek en haar (gerangschikte) zijbeken een bufferzone aan te leggen met een aangepast landbeheer.

Bufferzones met een extensiever beheer op maat zorgen voor minder instroom van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast bieden ze betere bescherming tegen oevererosie, verhogen ze de biodiversiteit en rationaliseren ze de inrichting van productiepercelen.

Aankoop maai-laadmachine

Het specifieke beheer vraagt extra tijd van landbouwers en ook aangepaste maaimachines. Er kan niet verwacht worden dat individuele landbouwers zelf deze machines gaan aankopen. De Provincie kocht een maai-laadwagen die kan worden gekoppeld aan verschillende tractoren. De machine maait in de werkgang van de tractor en laadt het maaisel in één beweging. Ze kan ook worden ingezet in smallere onregelmatige stroken en buiten het klassieke maaiseizoen.

Met de maai-laadmachine wil de Provincie kwalitatief extensief onderhoud in de omgeving van de Barbierbeek, langs waterlopen, beken en poelen faciliteren alsook landbouwers nauwer betrekken en een ruime samenwerking opzetten.

Beheervergoeding poelen

Landbouwers die in het projectgebied het basisbeheer van een poel uitvoeren of rondom de poel bufferstroken aanleggen, kunnen sinds 2023 ook een vergoeding aanvragen.

Aanleg of herstel van kleine landschapselementen

Het Regionaal Landschap Schelde Durme zorgt voor de aanleg of het herstel van kleine landschapselementen als natuurverbinding.

Meer info via de website: Waterlandschap Barbierbeek Verbindt!

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent