Provincie huldigt pioniers en zorgt voor bijkomend bos in het Leen

Het bosgebied van het Provinciaal domein Het Leen werd op zondag 17 december alweer een stukje groter. Eerder vorige week werd op drie hectare voormalig akkerland een eerste deel van en nieuw stuk bos aangeplant. Gisteren werd ook de rest van het terrein bebost.

De Provincie kon daarvoor rekenen op de helpende handen van de nieuwe inwoners van de gemeente Lievegem. Bovendien maakte de Provincie van de gelegenheid gebruik om eeb zestal mensen die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van Het Leen postuum te huldigen. Voor elk van die pioniers plantte de Provincie samen met de aanwezige familieleden een herdenkingsboom.

247 hectare bos

Het bosgebied van Het Leen, inclusief de nu gerealiseerde aanplantingen, is maar liefst 247 hectare groot. Het is daarmee een van de grootste bossen van Oost-Vlaanderen. Het Leen is een moerassig bosgebied met een grote variatie aan fauna en flora, grote populaties van een aantal kruidenrijke bosranden, en verschillende soorten varens, zwammen en andere bijzondere soorten. Zo vertoeven de ijsvogel en de wespendief graag in Het Leen en zijn de bunkers van het voormalig militair domein een geliefde overwinteringsplek voor vleermuizen.

"In februari van dit jaar behaalden we vroegtijdig onze doelstelling om onze eigen provinciale bos- en natuurgebieden met 10 % uit te breiden. Minder dan een jaar later staat de teller al op 11,6 %. Op die nieuw aangekochte gronden planten we ook bos, zoals vandaag in Het Leen. Meer dan ooit hebben we immers bos nodig om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Nieuwe inwoners Lievegem helpen mee

De bosuitbreiding werd gerealiseerd op het grondgebied van Lievegem in samenwerking de gemeente en het Bosloket van de Bosgroepen. Lievegem had alle inwoners die in 2023 in de gemeente kwamen wonen, uitgenodigd om mee de handen uit de mouwen te steken. Na afloop van de plantactie konden de deelnemers genieten van een warm drankje aangeboden door de gemeente.

“Door deze uitbreiding van Het Leen met drie hectare vergroenen we niet alleen onze gemeente, we helpen ook de klimaatdoelstellingen van het lokaal bestuur én de Provincie te halen. Het is erg fijn om te zien dat we zo veel nieuwe inwoners opnieuw samen kunnen brengen om een groen plekje in onze gemeente te ontdekken én meteen helpen uitbreiden. Met Het Leen en het Keigatbos als uitloper van het Drongengoed liggen twee van de grootste bosgebieden van de provincie in Lievegem.”

schepen Vincent Laroy, bevoegd voor Klimaat en Milieu

Pioniers

In kader van deze plantactie zette de Provincie postuum een aantal mensen in de bloemetjes die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Het Leen. En in het bijzonder bij het behoud en de bescherming van het bos op het voormalige militair domein.

In de jaren ’70 van vorige eeuw waren er plannen om, ten koste van de natuur en het bos, grootschalige toeristische infrastructuur te ontwikkelen in Het Leen. Dankzij het verzet en het pionierswerk van enkele voorvechters konden die plannen worden afgewend en kon er werk worden gemaakt van een meer groene bestemming voor Het Leen. Enkele familieleden van die pioniers waren aanwezig en plantten elk een boom ter ere van hun overleden familielid.

Provincie maakt werk van bosuitbreiding

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op dit moment al meer dan 1 050 hectare provinciale natuur, waarvan bijna 900 hectare bos. Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio – voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Provincie zet alles op alles om die bebossingindex naar omhoog te krijgen.

Naast de aanplant in Het Leen zorgt de Provincie deze winter onder meer ook voor bijkomende bebossing in Puyenbroeck, in het Heynsdaelebos in Ronse en aan het Provinciaal Domein Nieuwdonk. Op die manier komt er op de eigen provinciale gronden dit plantseizoen in totaal maar liefst 20 hectare bos bij. Daarnaast ondersteunt de Provincie ook bebossingsprojecten van steden en gemeenten via het Bosloket, van particulieren via het bebossingfonds BOOST en door ondersteuning van de reguliere werking van de Bosgroepen.

Voor deze bosuitbreiding kon de Provincie rekenen op subsidies van het Agentschap Natuur en Bos.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent