Skip to Content

Provincie geeft subsidie van 470 219 EUR aan vzw Durme en vzw Natuurpunt voor aankoop 71 ha waardevol natuurgebied

Sinds januari kunnen erkende Oost-Vlaamse natuurverenigingen via een subsidiereglement een beroep doen op financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden. De Provincie beoordeelde onlangs de maar liefst 77 aanvraagdossiers die in 2020 ingediend zijn door vzw Natuurpunt en vzw Durme. Beide natuurverenigingen zijn door de Vlaamse overheid erkend als terreinbeherende natuurvereniging en actief in Oost-Vlaanderen.

"Met deze steun wil de Provincie ecologisch waardevolle gebieden beter beschermen, het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en de gevolgen van de klimaatverandering temperen. Beide verenigingen helpen het provinciaal natuurbeleid mee uit te voeren. Met de realisatie van extra natuurgebieden komen we bovendien tegemoet aan de grote vraag van onze inwoners naar meer groen in de buurt om in te wandelen en te relaxen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat

Topnatuur in Oost-Vlaanderen

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten natuurgebieden aan strenge criteria voldoen. De natuurgebieden zijn beoordeeld en gerangschikt volgens de natuurwaarde. Gronden die gelegen zijn in vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied, die verbinding creëren in het versnipperde Oost-Vlaamse landschap of behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk, hebben duidelijk een streepje voor.  

Ook de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen speelde een belangrijke rol. Verschillende gronden dragen sterk bij aan een beter klimaat: gronden die geschikt zijn voor de aanplanting van nieuw inheems bos of van moerasplanten zoals riet en gronden die kunnen worden omgevormd tot natte hooilanden. Dergelijke biotopen hebben een groot vermogen om het teveel aan CO2 in de lucht te capteren, het broeikasgas dat mee oorzaak is van de klimaatopwarming. Bovendien helpen natuurgebieden ook om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast of erosie te milderen.

"Via aanplantacties van jong bos of beheeringrepen zoals het vernatten van natuur, dragen we als terreinbeheerder bij aan een beter klimaat. Daarvoor steken onze leden en vrijwilligers graag de handen uit de mouwen. Het is fijn vast te stellen hoe een natuurgebied ook een sociale beweging in de buurt op gang brengt en bijdraagt aan de samenhorigheid tussen omwonenden."

Bart Vangansbeke, ondervoorzitter Natuurpunt Vlaanderen vzw

 

Bij gronden met een gelijke natuur- of klimaatwaarde hield men rekening met een zo goed mogelijke regionale spreiding over de provincie. De 34 natuurgebieden die financiële steun krijgen, strekken zich uit van Maldegem en Sint-Gillis-Waas tot Zottegem en Geraardsbergen (zie kaart als bijlage).

Per natuurvereniging een gebied als voorbeeld:

Vzw Durme beschermt en beheert De Fondatie van Boudelo in Sint-Niklaas en Stekene

De regionale natuurvereniging vzw Durme staat al 50 jaar in voor natuurbehoud en biodiversiteit in het Waas- en Scheldeland. Ze beheert natuurreservaten langs de Durme, Moervaart en Schelde, in totaal zo’n 500 ha. Van Vzw Durme werden acht van de dertien ingediende aanvragen door de Provincie goedgekeurd, goed voor een totaal bedrag van 166 918,98 EUR.

"Vzw Durme zorgt voor het behoud van regionale natuur voor deze en toekomstige generaties. De stijgende grondprijzen, zeker in onze regio, maken het aankopen van nieuwe gronden steeds moeilijker. De financiële steun van de Provincie is een flinke duw in de rug. Hierdoor kunnen we nieuwe natuurgebieden blijven aankopen en beheren."

Geert De Smet, voorzitter vzw Durme

De Fondatie van Boudelo is één van de zeven natuurgebieden van vzw Durme die op financiële steun kunnen rekenen. Het gebied van meer dan 100 ha bestaat uit verschillende biotopen zoals bossen, hooilanden, sloten, poelen en pittoreske veldwegels. Vorig jaar is er 16,7 ha nieuw terrein verworven, onder meer dankzij de subsidie van de Provincie. Gelegen langs de Stekense Vaart, is het één van de waardevolste natuurgebieden van het Waasland. Er is echter nog werk aan de biodiversiteitswinkel! Vijvers krijgen aangepaste vlakkere oevers zodat gevarieerde oevervegetatie spontaan kan ontwikkelen. Dit wordt dé favoriete plek van libellen en amfibieën. Via doordachte ingrepen in het gebied zoals vernatting of verschraling van de bodem, zal op termijn een zeer hoge biodiversiteit gerealiseerd worden. Zo creëert vzw Durme een geschikt leefgebied voor zeldzame soorten, zoals wilde orchideeën (rietorchis), blauwe zegge en blauwe knoop. De boommarter, één van de zeldzaamste marterachtigen in Vlaanderen, is thuis in het structuurrijke boscomplex waaronder bijvoorbeeld ook waardevol eikenbos. Ook de zeldzame roofvogel de wespendief kent het gebied en komt er broeden.

Met natuurgebied Rijvissche draagt Natuurpunt bij aan het Gentse Parkbos

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 118 000 leden en duizenden vrijwilligers. Samen beschermen ze meer dan 25 000 ha kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Dankzij het openstellen van natuurgebieden kunnen burgers mee genieten van die inspanningen. De Gentse Natuurpuntafdeling is de grootste met 8 800 leden en zo’n 400 actieve vrijwilligers.

Van Natuurpunt vzw ondersteunt de Provincie 26 van de 64 dossiers, goed voor een bedrag van 303 300,55 EUR.

Het Parkbos - 1 200 ha natuur ten zuiden van Gent - boomt letterlijk en figuurlijk en dat is mee te danken aan het werk van Natuurpunt Gent in het deelgebied Rijvissche in Zwijnaarde. De groenpool wordt intensief gebruikt door stedelingen om te wandelen, ontspannen of spelen. In 2015 kocht Natuurpunt het Hutsepotbos en sindsdien heeft de natuurvereniging haar eigendom in het gebied stelselmatig uitgebreid tot de huidige 22 ha. Vorig jaar verwierf Natuurpunt in Rijvissche circa zes ha soortenrijk nat grasland. Dankzij gericht maaibeheer worden diverse graslandtypes hier in hun oude glorie hersteld. Dat is van levensbelang voor allerlei bedreigde vogels zoals slobeend en dodaars. Kruidenrijk grasland met zeldzame soorten als dotterbloem of echte koekoeksbloem krijgt op die manier nieuwe kansen. Het gebied zal in het voorjaar massaal paars en geel kleuren. Een streling voor het oog van menig wandelaar en natuurliefhebber die in het Parkbos rondstruint.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Klimaat
Didier Van Brussel beleidsmedewerker Natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Kristof Scheldeman coördinator reservatenwerking, vzw Durme
Bart Vangansbeke ondervoorzitter en woordvoerder, Natuurpunt vzw
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Klimaat
Didier Van Brussel beleidsmedewerker Natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Kristof Scheldeman coördinator reservatenwerking, vzw Durme
Bart Vangansbeke ondervoorzitter en woordvoerder, Natuurpunt vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent