Skip to Content

Provincie geeft startsein voor uitbouw van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen

Oproep 'Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020'

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame en circulaire economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie wordt de komende jaren ingezet op het inspireren en ondersteunen van het bedrijfsleven en de lokale besturen bij de ontwikkeling van een (lokale) kringloopeconomie. De Provincie Oost-Vlaanderen vervult hiermee een pioniersrol in Vlaanderen.

Oost-Vlaanderen als motor voor de circulaire economie

In samenwerking met We Connect Data werd een studie uitgevoerd die het landschap van circulaire actoren in de Provincie in kaart brengt. De studie vormt een nulmeting die toelaat om de groei van de circulaire economie in Oost-Vlaanderen verder te monitoren in functie van het provinciale beleid.

De studie identificeerde 143 circulaire organisaties met een hoofdzetel of activiteiten in Oost-Vlaanderen. De circulaire economie is het sterkst vertegenwoordigd in de voeding- & drankindustrie, bouw & vastgoed en de creatieve industrie.

Opvallend is dat veel bestaande bedrijven streven naar een optimalisatie van hun productieprocessen door het toepassen van circulaire principes in hun bedrijfsvoering. Daarnaast was er in 2012 en 2016 ook een duidelijke toename van het aantal nieuwe circulaire initiatieven van jonge ondernemers. De circulaire economie zorgt in Oost-Vlaanderen voor een tewerkstelling van minstens 4 312 voltijdsequivalenten.

"De coronacrisis heeft een grote impact op onze economie en zal zich ook in de toekomst nog laten voelen. Belangrijke keuzes dringen zich op om een toekomstbestendige economie te realiseren. Daarbij is het essentieel dat we inzetten op de transitie naar een circulaire economie. Als provinciebestuur doen we dit door in de komende jaren tal van initiatieven te ontwikkelen voor bedrijven en lokale besturen. Met de oproep ‘Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020’ geven we alvast het startsein voor de verdere uitrol van de circulaire economie in Oost-Vlaanderen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Oproep circulaire gemeente Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een oproep ‘Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020’ waarbij steden en gemeenten actief begeleid zullen worden bij de uitbouw van een lokale circulaire economie.

De oproep is gericht op het aanjagen en ontwikkelen van een nieuw circulair aanbod op lokaal niveau. Lokale besturen, met name steden en gemeenten, kunnen zich daarbij kandidaat stellen voor een begeleidingstraject gericht op:

  • het in kaart brengen van circulaire kansen op lokaal niveau door de ontwikkeling van een circulaire visie, het vertalen van de visie naar een strategie en het definiëren van pilootprojecten
  • de uitwerking van een pilootproject gericht op het uitwerken van een concreet circulair aanbod op lokaal niveau

Steden en gemeenten kunnen voorstellen indienen tot 31 augustus. 2 tot 3 initiatieven zullen dan geselecteerd worden voor een begeleidingstraject dat maximum 6 maanden zal duren.

In het najaar zal ook een subsidie-oproep worden voorgelegd aan de provincieraad voor Oost-Vlaamse bedrijven die willen samenwerken om circulaire ketenprojecten te realiseren.

Oproep tot samenwerking

De uitbouw van een circulaire economie kan enkel ontstaan door de krachten te bundelen. De Provincie roept daarom alle geïnteresseerde bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en lokale besturen op om samen te werken. Wie interesse heeft om mee te werken aan de uitbouw van circulaire economie in Oost-Vlaanderen kan hiervoor terecht bij het team Economie via [email protected] of 09 267 87 07.

Contacteer ons
Kurt Moens Gedeputeerde voor Economie
Kurt Moens Gedeputeerde voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent