Skip to Content

Provincie geeft ruime financiële steun voor aanleg en onderhoud van knotbomen en poelen

Vanaf 1 mei 2020 geeft de Provincie Oost-Vlaanderen ruime financiële steun voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen zoals knotbomen en poelen. Het bestaande subsidiereglement werd uitgebreid en de bedragen werden fors opgetrokken. 

Knotbomen en poelen zijn kleine landschapselementen die bijzonder waardevol zijn als leef- en schuilplaats voor dieren. Deze bomenrijen bepalen het typische uitzicht van het Oost-Vlaamse landschap, waar het aangenaam wandelen is.

Door de industrialisering van de landbouw en de toenemende druk op de open ruimte, is dit groene netwerk de voorbije decennia sterk verschraald en dreigt in sommige regio’s te verdwijnen.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur:

“Zowel particulieren, land- en tuinbouwers als verenigingen kunnen een verhoogde toelage krijgen voor knotbomen en poelen. We hebben een bestaand subsidiereglement fors uitgebreid en bedragen verhoogd. Binnen de 4 afgebakende aandachtsgebieden in onze provincie komen nu alle knotbomen in aanmerking, vroeger waren dat enkel knotwilgen. Ook voor poelen, die levensnoodzakelijk zijn voor allerlei amfibieën, voorzien we meer middelen."

De bestaande subsidie werd herzien en inhoudelijk verbreed en verruimd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de subsidies gelden voortaan voor alle inheemse boomsoorten die men kan knotten, zoals ook linde, eik, es, iep,.. en natuurlijk de vertrouwde wilg.
  • verenigingen worden extra gestimuleerd om zich op meerdere plaatsen in te zetten voor landschapsbeheer dankzij het opheffen van het maximumbedrag per aanvrager per jaar.
  • voor poelen (dit zijn kleine uitgegraven waterelementen met natuurlijke oevers die het grootste deel van het jaar van nature water bevatten) zijn de bedragen voor aanleg en onderhoud fors opgetrokken.

Meer biodiversiteit in Oost-Vlaanderen

Lijnvormige landschapselementen zoals heggen of bomenrijen dienen als beschutte doorgangsroute voor dieren van het ene natuurgebied naar het andere. Ze zijn ook een toevluchtsoord voor talrijke dieren en akkervogels die sterk bedreigd zijn. Ze bevorderen het ecologisch evenwicht en zijn waardevol in de strijd tegen o.a. de klimaatopwarming en erosie. Bovendien hebben ze een cultuurhistorische waarde en geven het Oost-Vlaamse landschap die typische aanblik, waardoor het aangenaam wandelen en fietsen is langs trage wegen en toeristische wandelroutes. Door het wegvallen van hun vroegere functies – een heg diende als fysieke grens voor het vee op het weiland en de poel als veedrinkplaats - dreigen deze kleine landschapselementen in sommige regio’s van ons provincie volledig te verdwijnen.

Meer info

Wie actief mee wil werken aan een groener Oost-Vlaanderen en aanspraak wil maken op ondersteunende financiering voor knotbomen en poelen, vindt de voorwaarden in het volledige subsidiereglement

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Sarah Fernandez-Alonso dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Sarah Fernandez-Alonso dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent