Provincie financiert Oost-Vlaamse natuurverenigingen bij aankoop van 48 ha waardevolle natuur in 2022

Via een subsidiereglement kunnen erkende natuurverenigingen jaarlijks een beroep doen op financiële steun van Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden in onze provincie.
De resultaten voor 2022 zijn nu bekend. De Provincie wijst in totaal 299.766,8 EUR aan subsidies toe. Zo kunnen 23 bestaande natuurgebieden in Oost-Vlaanderen uitbreiden met 48,1 hectare.

Deze 23 natuurgebieden zijn verspreid over het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen, van de Vlaamse Ardennen tot het krekengebied in het Meetjesland, van de Zeverenbeekvallei in Deinze tot de Wellemeersen in Aalst/Denderleeuw (zie overzichtskaart). Ze worden beheerd door Natuurpunt en vzw Durme.

“Op deze manier stimuleren we topnatuur in het dichtbebouwde Oost-Vlaanderen. Samen met twee terreinbeherende natuurverenigingen realiseren we drie belangrijke beleidsdoelstellingen. We breiden bestaande gebieden die ecologisch waardevol zijn verder uit. Door zorg te dragen voor het leefgebied beschermen we tegelijk ook zeldzame dier- en plantensoorten en beperken we het verlies aan biodiversiteit. Die extra groene natuurruimte is meteen ook een buffer die ons beschermt tegen de extremen van de klimaatverandering zoals overstromingen, hitte, droogte, erosie."

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Milieu

We illustreren de kwaliteiten van Oost-Vlaamse topnatuur aan de hand van twee natuurgebieden uit de lijst van 23:

Natuurreservaat De Linie in Lokeren - natuurvereniging vzw Durme

De Linie is een langgerekt natuurgebied in Lokeren waar het nog echt stil en donker is. Het natuurgebied huisvest heel wat typische, maar kwetsbare soorten die gebonden zijn aan natte natuur. Zo komen er in de Linie nog belangrijke populaties voor van zeldzame dagvlinders, waterjuffers en libellen. Ook broeden er tal van regionaal zeldzame vogelsoorten. Je kan er zelfs de veenmol aantreffen, een krekel en een van de grootste insecten van ons land. Ook voor zoogdieren valt het belang van het natuurgebied niet te onderschatten met als aanwezige soorten onder meer de otter, boommarter en mopsvleermuis.

"Door deze aankoop draagt vzw Durme bij aan de realisatie van meer dan vier hectare bijkomend bos. Daarnaast wordt ook extra waterberging voorzien wat van belang is in de strijd tegen zowel overstromingen als droogteperiodes."

Thomas Van Lancker, vzw Durme

Natuurgebied de Meetjeslandse Kreken in Assenede/Sint-Laureins - Natuurpunt vzw  

Het Meetjeslands Krekengebied is een lappendeken van vruchtbare akkers, kreken, dijken en natte graslanden. Vooral de kreken en moerassen, dijken en natte kreekgraslanden zijn hotspots voor de biodiversiteit. Hier vind je onder meer de bruine kiekendief en de grutto. De zilte bodem van de natte kreekgraslanden zorgen voor een unieke flora met soorten zoals zeekraal, zeeaster en zilte rus.

De focus van Natuurpunt Meetjeslandse Kreken ligt op het behoud en herstel van deze kreken en moerassen, dijken en natte kreekgraslanden. Ondertussen kon de vereniging via de aankoop en huur van percelen 140 hectare natuur een optimale bescherming en beheer schenken, onder meer dankzij de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de gemeenten Assenede en Sint-Laureins.”

Bart Vandevoorde, voorzitter Natuurpunt Meetjeslandse Kreken 

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Veerle De Bock diensthoofd dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Michaël Crapoen vzw Durme
Bart Vandevoorde voorzitter Natuurpunt Krekengebied
Wim Slabbaert gemandateerd aankoper Natuurpunt
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Veerle De Bock diensthoofd dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Michaël Crapoen vzw Durme
Bart Vandevoorde voorzitter Natuurpunt Krekengebied
Wim Slabbaert gemandateerd aankoper Natuurpunt
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent