Provincie en Wetteren zetten licht op groen voor Scheldepark

Vrijdag 14 juni 2024 - Op vrijdag 14 juni zetten de Provincie Oost-Vlaanderen, Lokaal Bestuur Wetteren en de betrokken eigenaarsgroepen hun handtekening onder de partnerverbintenis om samen het Scheldepark in Wetteren te ontwikkelen. Dit is meteen het startschot voor de uitvoering van dit ambitieuze plan dat de toekomstvisie voor de oostelijke flanken van de Scheldevallei beschrijft.

De goedkeuring is het resultaat van een intensieve samenwerking van drie jaar tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren en dit in nauw overleg met de verschillende partners binnen het projectgebied.

“Wanneer verschillende belangen met elkaar interfereren heb je twee mogelijkheden. Ofwel rijdt iedereen z’n eigen koers, maar rijd je meteen ook elkaar voor de wielen. Ofwel rijd je samen, spreek je af en zoek je overeenstemming. Zo geraak je verder en zorg je ervoor dat niet alleen de betrokken partners, maar de hele omgeving er beter van wordt. Dat is de keuze die we hier in Wetteren hebben gemaakt en dat is ook waar wij als Provincie sterk in zijn.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning
“Het resultaat van het voorbije traject met de verschillende partners is een sterk en positief voorbeeld van samenwerking en verbinding zoeken tussen de verschillende vragen en verwachtingen van de aanwezige ruimtegebruikers. Het toont aan dat met spreken en luisteren naar elkaar, voldoende open overleg organiseren, een beter en verrijkend voorstel en ontwerp kan bereikt worden. Het zet Wetteren en de belangrijke partners dichter bij elkaar en de Schelde.”

​schepen Piet Van Heddeghem, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

Drie zones met verschillende functies

Het masterplan duidt aan waar en onder welke randvoorwaarden ontwikkelingen of behoud van open ruimte mogelijk zijn. De projectzone werd verdeeld in drie subzones: Kop van Tragel, Stedelijk Balkon en Warandebeek.

  • Op Kop Van Tragel staat een nieuwe inrichting van de industriële site Tragel gepland. Hier werd gekozen voor een gevarieerde mix van ruimte voor werken, wonen en parkgebied voor Overschelde.
  • Het Stedelijk Balkon verbindt de verschillende zorg- en onderwijssites met ruimte voor gemeenschapsfuncties. Er is een sterke focus op landschappelijke beleving. Daarnaast komt er een verbinding voor actieve weggebruikers parallel aan de Wegvoeringstraat.
  • Aan de Warandebeek, het gebied rond het ziekenhuis ASZ en de tennis- en padelclub, is een ecologische corridor voorzien tussen de Schelde en Den Blakken. De sportclub krijgt er ruimte voor verdere ontwikkeling.

Sommige ontwikkelingen kunnen op korte termijn worden uitgevoerd, terwijl andere een herbestemming of verfijning van de bestemming vereisen. De Provincie Oost-Vlaanderen engageert zich om, in navolging van de goedkeuring, een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken om de visie van het masterplan te vertalen in voorschriften.

An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Ward Deschildre projectcoördinator, Provincie Oost-Vlaanderen
Piet Van Heddeghem Schepen Ruimtelijke Ordening, Wetteren
Sander Paret Departementsdirecteur Stadsontwikkeling, Wetteren

 


 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent