Provincie en Volterra laten groene wind door het Meetjesland waaien

Op zondag 27 november plantte de Provincie, samen met energiecoöperatie Volterra cvso, een nieuwe houtkant aan in de onmiddellijke nabijheid van een coöperatieve windturbine in Eeklo. Geïnteresseerden waren talrijk afgezakt om mee te helpen planten. Behalve 250 meter houtkant met inheemse soorten als hazelaar, Gelderse roos, rode kornoelje en spork, zijn ook enkele solitaire hoogstambomen zoals zomereik en zomerlinde aangeplant.

Via de actie ‘Beplant het Landschap’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen de aanleg van kleine landschapselementen stimuleren. Een heg, houtkant, (knot)bomenrij, bosje of hoogstamboomgaard zijn typische elementen die ons Oost-Vlaamse landschap bepalen.

"Kleine landschapselementen geven kleur en structuur aan het landschap.  Ook als leef- en schuilplaats voor dieren zijn ze zeer waardevol. Het zijn herkenningspunten in het landschap of ze fungeren als route voor dieren en planten. Vroeger dienden houtkanten als natuurlijke omheining of als bron van brand- of geriefhout. Die functies zijn vandaag verdwenen, waardoor jammer genoeg ook veel kleine landschapselementen verdwenen. Als Provincie ondersteunen we financieel de aanplant van nieuwe houtkanten of hoogstamboomgaarden, aangezien deze bijdragen aan de beeldkwaliteit én aan de lokale biodiversiteit."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur

Verschillende factoren zoals het gebruik van inheemse soorten, en de uitstraling en meerwaarde voor het omliggende landschap zijn belangrijk om aanspraak te maken op de financiële toelage. Niet-geschoren heggen leveren veel bloei en vruchten op wat van belang is voor bijen, vlinders en kleine zangvogels. Private tuinen en geschoren hagen komen daarom niet in aanmerking.

Landschappelijke inkleding Meetjesland

In  het windlandschap Eeklo-Maldegem staan momenteel 32 windturbines. De coöperatieve vennootschap Volterra cvso is één van de exploitanten van deze windmolens en produceert groene energie. Volterra deed een beroep op de financiële steun via 'Beplant het landschap' en plantte een houtkant aan langs de toegangsweg.

"We verenigen mensen die meebouwen aan een duurzame toekomst. Dankzij hun inbreng leggen we de basis voor vele nieuwe projecten in zon, wind en andere duurzame energiecomponenten. Met de bouw van windturbines produceren we efficiënt propere energie. Dat oogt niet altijd even esthetisch of natuurlijk. Met de aanplant van deze eerste houtkant op onze site geven we het signaal dat ook landschappelijke beeldkwaliteit belangrijk voor ons is."

Marc De Vos, voorzitter Volterra cvso

Voor de exploitatie van windmolens wordt een aanzienlijke ruimte ingenomen; een zone van ongeveer 1000 m² vaak aangevuld met een bijbehorende toegangsweg. Deze ruimte is nodig voor de bouw van de turbine en later voor mogelijke herstellingen. Vaak is deze ruimte helemaal verhard met steenslag. De zones rondom windmolens zijn een ideale plek om midden in het kale agrarische landschap enkele bomen, houtkanten of zelf kleine bosjes te planten. Deze temperen de invloed van klimaatverandering: ze breken de wind, slaan CO2 op en hebben een grote meerwaarde voor bijen, vlinders en zangvogels. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Iñaki Colpaert dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Marc De Vos Volterra cvso
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Iñaki Colpaert dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Marc De Vos Volterra cvso
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent