Skip to Content

Provincie en VDAB Oost-Vlaanderen bundelen voor het eerst krachten voor sterkere regionale arbeidsmarkt

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) hebben op dinsdag 19 oktober een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt, die ernstig verstoord werd door de coronacrisis, te versterken.

De coronacrisis verstoorde de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt ernstig. Om de arbeidsmarkt te herstellen, bouwen de Provincie Oost-Vlaanderen en de VDAB verder op het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ dat in september 2020 door de Vlaamse regering werd afgekondigd. De doelstellingen en aanbevelingen uit het relanceplan worden op provinciaal niveau onderschreven vanuit het Oost-Vlaams Economisch Platform, waartoe ook VDAB zich heeft geëngageerd. Ook het akkoord van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC-akkoord) ‘Alle Hens aan Dek’ - gericht op een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt - geeft richting aan deze overeenkomst.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120 000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is een versterkte samenwerking tussen de VDAB en lokale en regionale besturen één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie. De Provincie en de VDAB engageren zich om samen bij te dragen aan deze ambitie. Hiertoe zullen de partners acties op maat van de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt opzetten. In maximale samenwerking zetten ze in op projecten, financiering, expertise en infrastructuur.

"Dat de Provincie Oost-Vlaanderen en VDAB de handen in elkaar slaan kan ik alleen maar toejuichen. Er blijft nog heel wat onontgonnen terrein waarop beide partners elkaar kunnen versterken om de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt een boost te geven. Dat is nodig, want we staan voor grote uitdagingen. Om de werkzaamheidsgraad op te krikken, zijn lokale partnerschappen onmisbaar. Door hun nabijheid bij onder andere kwetsbare groepen en lokale ondernemingen kunnen ze beter inspelen op de specifieke noden. Alleen dankzij het engagement van partners, zoals de Provincie Oost-Vlaanderen, kunnen we slagen in de ambitie van een 80% werkzaamheidsgraad."

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk

Deze samenwerking is een primeur: nog nooit eerder hebben het provinciebestuur en VDAB Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De partijen werken samen op vier fronten: 

  1. kwalitatieve en vlotte doorstroming van onderwijs naar de arbeidsmarkt;
  2. verhoogde zij-instroom voor de zorgopleidingen;
  3. ruim en gevarieerd aanbod aan sociale economie en
  4. versterking van de speerpuntsectoren.

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2025.

"De Provincie is heel blij een partner te hebben gevonden in de VDAB om samen de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt, en zo ook onze economie, te versterken. Want dat is nodig. De werkzaamheid was pre-corona gevoelig aan het stijgen. Het doel van 80% tegen 2024 lag voor Oost-Vlaanderen binnen bereikt. De crisis heeft het behalen van die doelstelling uiteraard een stuk moeilijk gemaakt. Maar het economisch herstel heeft zich intussen wel duidelijk ingezet. Pre of post corona, het recept om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de werkzaamheid te doen stijgen, blijft onveranderd: investeren in menselijk kapitaal en het verhogen van de arbeidsdeelname van kansengroepen."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

"Als je spreekt over de arbeidsmarkt, moet je het, naast werk, ook hebben over huisvesting, mobiliteit, onderwijs, economie en welzijn.  Met deze overeenkomst bundelen we alle krachten en expertise op het lokale niveau. We gebruiken het lokale netwerk als hefboom om de werkzaamheidsgraad in de provincie duurzaam te verhogen. Het komt er dus op aan om gestalte te geven aan de slogan  ‘samen sterk voor werk’!"

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur van VDAB Oost-Vlaanderen

Dit partnerschap is een voorbeeld van hoe VDAB als arbeidsmarktregisseur iedereen helpt die werk zoekt, heeft en geeft op de regionale arbeidsmarkt. Er lopen ook  samenwerkingen met de (centrum-) steden Aalst, Dendermonde, Gent en Sint-Niklaas, alsook met de cluster van steden en gemeenten in het Meetjesland, regio Leie & Schelde, regio Scheldeland en de Vlaamse Ardennen. VDAB onderhandelt met andere clusters van Oost-Vlaamse gemeenten, om deze manier van werken verder uit te bouwen in de provincie.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Hadeburg Pauwelyn beleidsmedewerker economie Provincie Oost-Vlaanderen
Adel Mouchalleh communicatieverantwoordelijke VDAB Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Hadeburg Pauwelyn beleidsmedewerker economie Provincie Oost-Vlaanderen
Adel Mouchalleh communicatieverantwoordelijke VDAB Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent