Provincie draagt bij aan realisatie van 55 ha bos in Oost-Vlaanderen

Dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen wordt er ook deze winter weer heel wat bos aangeplant. In totaal gaat het om bijna 55 hectare of maar liefst 75 voetbalvelden aan bos. Op dinsdag 21 november werd een eerste stuk bijkomend bos van 2,1 hectare aangeplant in de omgeving van het Provinciaal Domein Nieuwdonk in Berlare. De Provincie kreeg hiervoor de hulp van leerlingen van Basisschool De Kleine Schuit uit Uitbergen.

55 ha extra bos

In de eerste plaats wordt er deze winter nieuw bos aangeplant op de eigen provinciale terreinen (20 ha). Daarnaast ondersteunt de Provincie bosaanplantingen van gemeenten via het Bosloket (10,5 ha) en van particulieren via BOOST-subsidies (10 ha). Bovendien zorgt de reguliere werking van de Oost-Vlaamse Bosgroepen voor een 14 ha extra bos.

De klimaatverandering wordt de laatste jaren steeds meer zichtbaar en voelbaar. Meer dan ooit is de aanplant van sterke, robuuste bossen nodig om onze regio te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met 50 (volwassen) bomen haal je per jaar gemiddeld een ton CO₂ uit de lucht.  Daarnaast zijn er alle andere positieve effecten van bossen en bomen: zo bieden ze onder meer verkoeling, houden ze water vast en gaan ze erosie tegen.

"Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio – voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Oost-Vlaamse bosindex moet fors omhoog, en de Provincie doet samen met verschillende partners de broodnodige inspanningen om het percentage op te krikken. Elke hectare telt! "

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Nieuw bos op eigen provinciale gronden

De provincie zorgt dit plantseizoen voor 20 ha extra bos op de eigen provinciale terreinen. Naast het bos in Nieuwdonk komt er de komende weken ook bos bij in Heynsdaele in Ronse, Het Leen in Eeklo en Puyenbroeck in Wachtebeke.

In Nieuwdonk gaat het om een aanplant op drie percelen voormalig akkerland gelegen langs het Maeydonckstraatje, ten zuiden van het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk. De nieuwe bosjes, samen circa 2,1 ha groot, vormen belangrijke stapstenen in de natuurverbinding tussen Nieuwdonk en de Kalkense Meersen.

Voor de aanplant wordt gekozen voor een mix van inheemse, standplaatsgeschikte soorten (boomvormers en struiken) zoals Zwarte els, Vogelkers, Rode kornoelje, Eenstijlige meidoorn, Wintereik, Hazelaar, Spork, … In totaal krijgen zo'n 4 455 bosplanten een plaatsje. Op het laagst gelegen perceel wordt er in het zuiden een zone niet beplant. Dit is de ideale locatie voor een bijkomende amfibieënpoel. De realisatie van deze poel staat volgend jaar op de planning.

Voor de aanplant kon de Provincie rekenen op  de helpende handen van 39 leerlingen uit het 4de tot 6de leerjaar van  Basisschool De Kleine Schuit uit Uitbergen. Ook voor de komende plantacties op de andere provinciale gronden komen telkens buurtbewoners of leerlingen meehelpen.

Provinciale ondersteuning voor Bosloket, BOOST en Oost-Vlaamse Bosgroepen

De Provincie kan haar bebossingdoelstellingen enkel halen door intensieve samenwerking met verschillende partners. Zo is er een langdurig partnerschap met de Oost-Vlaamse Bosgroepen. Zij ondersteunen particuliere boseigenaars bij het beheer van bestaande bossen en de  aanplant van nieuwe bossen. De Bosgroepen kunnen rekenen op werkingssubsidies en projectsubsidies vanuit de Provincie. De Bosgroepen zorgen dit plantseizoen op die manier onder andere voor 14 hectare bijkomend bos in Oost-Vlaanderen.

Samen met de Bosgroepen richtte de provincie in 2021 het Bosloket op. Dat is het centrale aanspreekpunt voor gemeenten met bosplannen. Het Bosloket zorgt voor ondersteuning op zowel juridisch en organisatorisch vlak als bij de eigenlijke aanplant en de nazorg. Met ondersteuning van het Bosloket planten de gemeenten dit seizoen 10,5 hectare bos aan.

Tot slot draagt de Provincie ook bij aan het bebossingfonds BOOST: een gezamenlijk initiatief van de Provincie en de Bosgroepen. BOOST geeft via een toelage een extra aanmoediging voor bosuitbreidingsprojecten op private gronden. Via BOOST-subsidies komt er meer dan 10 hectare bos bij de komende maanden.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Veerle Mertens dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Veerle Mertens dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent