Skip to Content

Provincie bundelt ambities rond lokaal voedsel in het Oost-Vlaamse voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’

Voedsel neemt een cruciale plaats in binnen ons dagelijks leven en in onze maatschappij. Om lokale en duurzame voedselstrategieën en -systemen te stimuleren werkte de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met interne en externe partners, het voedselplan 'Oogst-Vlaanderen' uit. Het voedselplan is een dynamisch plan en bundelt de voedselgerelateerde ambities en acties van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Oogst-Vlaanderen

Het Oost-Vlaams voedselplan is opgebouwd vanuit de sterktes en rollen die de Provincie wil opnemen om het (lokale) voedselsysteem te verduurzamen. De Provincie heeft een helikopterblik voor Oost-Vlaanderen en kan die op verschillende manieren inzetten als een meerwaarde.

"We kunnen als Provincie zowel kennis opbouwen en delen, verbindingen maken en nieuwe trajecten faciliteren en ondersteunen. Er wordt ingezet op een geïntegreerd voedselbeleid, waarbij ook andere beleidsdomeinen hun rol zullen spelen zoals ruimtelijk beleid, educatie, lokale economie, klimaat, milieu, natuur, mobiliteit en toerisme."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Voor de realisatie van Oogst-Vlaanderen wordt gewerkt vanuit vijf rollen om de vertaalslag te maken naar concrete ambities en acties.

Deze rollen zijn:

1.         De Provincie is een katalysator voor lokaal voedselbeleid.

2.         De Provincie zet in op regionale samenwerking en hefboomprojecten.

3.         De land- en tuinbouw van de toekomst ontwikkelt ook in Oost-Vlaanderen.

4.         De Provincie draagt duurzaam (lokaal) voedselbeleid zelf hoog in het vaandel.

5.         De Provincie zet Oost-Vlaamse producten in de kijker.

Het Oost-Vlaams voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’ is raadpleegbaar op www.oost-vlaanderen.be/oogst-vlaanderen

Globale ambitie van het voedselplan

De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op leefbare en duurzame land- en tuinbouw met ruimte voor lokale productie en consumptie van voedsel en ook sierteelt.

"We willen samen bouwen aan innovatieve oplossingen om het voedselsysteem te verduurzamen, zodat de land- en tuinbouw van de toekomst in Oost-Vlaanderen groeit en bloeit. En tot slot, willen we de lekkere, Oost-Vlaams producten op de kaart zetten, lokaal, regionaal en daarbuiten. Maar ook op de dagelijkse menukaart thuis."

gedeputeerde Leentje Grillaert

Participatief proces

Oogst-Vlaanderen kreeg in 2021 en 2022 vorm door zowel een brede groep externe stakeholders als interne diensten binnen de Provincie te bevragen. Er werden focusgroepen georganiseerd met stakeholders uit verschillende lokale en bovenlokale overheden, middenveldorganisaties, producenten en landbouworganisaties. Binnen de Provincie werd verkend waar er binnen de verschillende diensten/domeinen/scholen synergieën liggen en welke hefbomen de voedselambities kunnen realiseren.

Hefbomen en instrumenten

De Provincie beschikt over verschillende hefbomen en instrumenten die worden ingezet in de realisatie van Oogst-Vlaanderen. Denk hierbij aan strategisch beleid en visievorming, voorbeeldfunctie, vergunningen, aankopen, (eigen) gronden/patrimonium, data, netwerken, educatie, communicatiekanalen en subsidies (o.a. Proefcentra, reglementen, …).

Bijdrage aan een groter kader

Het Oost-Vlaams voedselplan biedt een sterke bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s). Er wordt in het plan aandacht besteed aan de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Het voedselplan levert vooral een rechtstreekse bijdrage aan SDG 2 ‘Geen Honger’. Al wordt bij alle acties ook rekening gehouden met de impact op de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling (SDG 1-17). De samenwerking over verschillende beleidsdomeinen heen illustreert de geïntegreerde aanpak van het voedselplan.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent