Provincie bestrijdt wateroverlast Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek in Bazel (Kruibeke)

De Provincie Oost-Vlaanderen plant werken aan de Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek in Bazel, deelgemeente van Kruibeke. Deze werken moeten de wateroverlast verhelpen waar de gemeente jaarlijks mee kampt.

De Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek treden enkele keren per jaar uit hun oevers. Daardoor staan straten blank en bedreigt het water huizen in de Gauwstraat, Kerkstraat en Portugezenstraat.

In 2016 kreeg het Waasland en ook Bazel te maken met een storm die gepaard ging met extreem zware regenbuien.

"Deze storm en de daaropvolgende waterellende was de spreekwoordelijke druppel. We hebben toen een studiebureau aangesteld om het waterlopenstelsel te herbekijken. De plannen zijn nu af en de werken kunnen van start gaan. Deze zullen een structurele oplossing bieden aan de wateroverlastproblematiek in de regio."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid

Knelpunten wegwerken

Op de Gauwstraatbeek zijn de bestaande inbuizingen onder en langsheen de Gauwstraat te klein. De waterloop wordt er verplaatst naar de overkant van de straat waardoor hij grotendeels in open bedding kan worden aangelegd. Daar waar hij de straat moet kruisen, word de Gauwstraatbeek ingekokerd tot voorbij de woningen.

Verder afwaarts van de overwelving ligt de beek terug in open bedding tot aan de monding in de Barbierbeek. Zowel het profiel van de waterloop als de diverse duikers die zich op dit deel bevinden, zijn te klein om het water vlot af te voeren. Dit zal worden aangepast.

Daarnaast ligt de beek over een lengte van 130 meter net naast de Gauwstraat, wat tot een verkeersonveilige situatie leidt. Daarom wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de beek verder van de straat te leggen. Er wordt ook een haakse bocht weggenomen wat de waterafvoer zal bevorderen. Om de taluds van de beek te verstevigen, wordt een oeverversterking aangebracht bestaande uit houten palen, steenbestorting en biodegradeerbaar doek.

Opwaarts deze werken worden ook de duiker onder de Portugezenstraat vernieuwd en wordt een keermuur in de beek geplaatst om de woning te beschermen tegen de wateroverlast. Op de Kleine Pismolenbeek worden er individuele beschermingsmaatregelen genomen om de woningen in de Portugezenstraat te beschermen tegen overstromingen en wordt de duiker onder de straat vergroot.

Uitvoering

Na verwerving van de nodige vergunningen zal de Provincie in de loop van het voorjaar de werken aanbesteden en een aannemer aanduiden. De effectieve uitvoering van de werken is voorzien voor het najaar van 2023.

De kosten voor de uitvoering van de werken worden geraamd op 1 650 000 EUR. De gemeente Kruibeke neemt zo'n 165 000 EUR voor haar rekening. De Provincie staat in voor het resterende bedrag.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd Integraal Waterbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd Integraal Waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent