Skip to Content

Provincie bestrijdt wateroverlast en verhoogt de waterbeschikbaarheid bij droogte

Herinrichting overstromingsbekken Moerasstraat Kruisem

Op woensdag 6 oktober keurde de Oost-Vlaamse provincieraad het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goed.

Naast de optimalisatie van de bufferfunctie, wordt aan dit overstromingsgebied ook een spaarfunctie gekoppeld. Zo kan in periodes van droogte water worden gecapteerd. Land- en tuinbouwers kunnen dat water dan gebruiken om bijvoorbeeld hun akkers te irrigeren. Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd.

Sinds 2014 is het overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruisem in handen van het provinciebestuur. Na jarenlange aanslibbing is het noodzakelijk om het bekken te ruimen zodat de bufferfunctie in het kader van het bestrijden van wateroverlast, geoptimaliseerd wordt. Bij hevige regenval wordt het regenwater immers tijdelijk gestockeerd in het overstromingsgebied. Zo wordt voorkomen dat woningen onder water komen te staan. Als het waterpeil zakt, loopt het overstromingsgebied traag weer leeg.

Water sparen voor drogere periodes

Naast wateroverlast vormt ook droogte de afgelopen jaren een probleem. Het lijkt logisch overstromingsgebieden, eens gevuld met overstromingswater, ook in te zetten als waterreserve voor land- en tuinbouwers in tijden van droogte. In zomerperiodes kan het echter ook hard regenen. Als de overstromingsgebieden op dat moment (deels) gevuld zijn met water, kunnen zij hun rol in het verminderen van de wateroverlast niet optimaal vervullen en dreigt er ernstige waterschade.

"Samen met studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas maakten we daarom een nieuw ontwerp op voor het overstromingsgebied aan de Moerasstraat. Hierbij werd een captatiegedeelte gecreëerd zonder in te boeten aan buffervolume voor wateroverlast. Het captatiegedeelte is volledig afgeschermd van het grondwater zodat er in tijden van droogte geen grondwater wordt onttrokken."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal waterbeleid

Automatische constructie

Er wordt op de waterloop een constructie gebouwd die tijdens droge periodes het water deels richting het captatiegedeelte stuurt. Deze constructie wordt volledig automatisch van op afstand gestuurd. Uiteraard kan niet al het water uit de waterloop naar het captatiegedeelte worden afgeleid. Er moet steeds een minimaal beekdebiet verzekerd blijven. Een waterloop heeft immers een minimale hoeveelheid water nodig om al zijn ecosysteemdiensten te vervullen.

Naast het overstromingsgebied staat sinds 2009 een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. Het effluent* van deze installatie zal er mee voor zorgen dat bij extreme droogte toch water in het captatiegedeelte loopt.

Vulplaats voor sproeivloeistoffen

Land- en tuinbouwers zullen water kunnen capteren om bijvoorbeeld hun akkers te irrigeren. Het onttrekken van het water is volledig gratis. Het zal wel gemeld moeten worden op het meldingsloket, net zoals dat nu al gebeurt bij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen.

Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd. Hierbij kunnen landbouwers en loonsproeiers hun spuittoestel op een veilige en eenvoudige manier vullen met water, met een minimale kans tot verontreiniging. Als de tank accidenteel zou overlopen of er wordt sproeivloeistof gemorst, dan komt dit terecht op een betonnen constructie opgevuld met teelaarde. In de teelaarde zijn micro-organismen aanwezig die gewasbe­schermingsmiddelen afbreken. Dat pakt het probleem rond puntvervuiling tijdens het vullen aan.

Vervolgtraject

Het ontwerp werd nu door de provincieraad goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van de werken. Deze zullen, als alles naar wens verloopt, na het broedseizoen in augustus 2022 starten.

 

Voor de realisatie van het project werkte de Provincie samen met de gemeente Kruisem en ontwerper Irtas. Ook Aquafin, het Agentschap Natuur en Bos en Farys zaten mee aan de ontwerptafel.

 

 

 

 

*gezuiverd afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd integraal waterbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd integraal waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent