Skip to Content

Provincie beschermt bestuivers met bestrijding Aziatische hoornaar

De Provincie Oost-Vlaanderen start een pilootproject op om de uitbreiding van de Aziatische hoornaar af te remmen. Deze exotische wespensoort vormt een bedreiging voor de inheemse honingbijen. In 2020 werden in Oost-Vlaanderen 40 nesten aangetroffen.

Aziatische hoornaar 

De Aziatische hoornaar - niet te verwarren met de Europese hoornaar - is een grote exotische wespensoort die sinds 2011 voorkomt in België. Door de klimaatopwarming zijn de leefomstandigheden voor deze agressieve soort, die zich razendsnel uitbreidt, in Europa gunstiger geworden. De exotische wesp staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige nesten leeg te roven.

Pilootproject met RATO vzw

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft via RATO vzw kennis en expertise in exotenbestrijding in huis. RATO vzw zal het team met de juiste uitrusting en opleiding voorzien om vanaf augustus nesten te bestrijden. In augustus groeien de nesten van de Aziatische hoornaar zeer snel en worden ze zichtbaarder. De bestrijding zal gebeuren in overleg met partners die nu al werken rond de Aziatische hoornaar, zoals Vespa-Watch, de bevoegde brandweerzones, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), …

Oost-Vlaanderen staat wellicht nog aan het begin van een opmars van de Aziatische hoornaar. Snel en adequaat ingrijpen kan de bestrijdingskosten sterk verminderen. De Provincie Oost-Vlaanderen wil een oplossing bieden voor lokale besturen en haar burgers, imkers en landbouwers. Met middelen uit het klimaatfonds starten we daarom een pilootproject op in samenwerking met RATO (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen) vzw.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw

Een uitdaging bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar is het lokaliseren van nesten. Ook hierbij kan RATO vzw ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door actief mee te zoeken naar nesten.

Vanuit de opgebouwde ervaringen wil de Provincie een aanpak uitwerken, zodat voor lokale besturen en voor burgers duidelijk is wat te doen, vanaf observatie tot bestrijding.

Bedreiging voor voedselproductie

De aanwezigheid van de Aziatische hoornaar vormt een sterke bedreiging voor onze inheemse bijen, zowel de wilde bijen als de honingbijen uit de imkerij.

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn belangrijke bestuivers van planten en zijn cruciaal voor de biodiversiteit. Zonder bijen komt ook de bestuiving van eetbare gewassen in het gedrang. Met dit proefproject houden we een belangrijke belager van inheemse bijen en andere insecten onder controle.

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Voor de mens is een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan een gewone wesp. Hij wordt agressief bij nestverstoring. Personen met een allergie voor bijen- of wespensteken zijn best extra alert.

Het provinciaal klimaatfonds: innovatieve motor voor nieuwe projecten

De Provincie streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2040 en biedt mee een antwoord op de groeiende klimaatuitdagingen, waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Het provinciaal klimaatfonds is de motor die nieuwe innovatieve projecten uittest en mee op gang brengt om ze later op bredere schaal uit te rollen. Voor het proefproject ter bestrijding van de Aziatische hoornaar is in 2021 een bedrag voorzien van 25 000 EUR. 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent