Provinciale toelage voor fietspaden in Lievegem en Maldegem

De Provincie kent een toelage toe voor fietspaden die Lievegem en Maldegem willen aanleggen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Toelage voor de aanleg van een fietspad in Lievegem

De gemeente Lievegem legt een fietspad aan langs Vellare. Dit fietspad maakt deel uit van het gemeenteoverschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen. Het focust daarbij op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

De gemeente Lievegem krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 608 807,62 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Toelage voor de aanleg van een fietspad Maldegem

De gemeente Maldegem legt een fietspad aan langsheen de Francis de Meeuslaan, Schattenstraat en Bogaardestraat. Dit fietspad maakt deel uit van het gemeente overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen en daarbij focust op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

De gemeente Maldegem krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de  fietsinfrastructuur van 1 629 594,96 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent