Skip to Content

Provinciale plannen voor nieuw bos op restgronden campus Richtpunt Zottegem

Stad Zottegem breidt Finse piste uit

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen maakt plannen voor een duurzame ecologische inrichting van de restgronden aan de provinciale school Richtpunt in Zottegem. Twee derden van het drie hectare grote terrein wordt bebost. De deputatie ging daarmee principeel akkoord in zitting van 27 mei 2021.

In samenwerking met de Stad Zottegem wordt ook de Finse looppiste aan de nabijgelegen sporthal uitgebreid met een nieuwe lus. Een deel van de gronden wordt niet bebost, maar behouden als zichtas op de torenspits van de Heilig Hartkerk aan de andere kant van de scholencampus.

De projectzone waar het nieuwe bos komt, is het restant van een kleinschalig landbouwgebied bestaande uit open graslanden nabij de stedelijke kern van Zottegem. Het gebied wordt doorsneden met uitgegroeide lijnvormige houtkanten met doorgeschoten haagbeuk en gewone esdoorn en enkele bomenrijen van wilg en populier. Het nieuwe bos sluit aan op het park- en kasteeldomein Breivelde aan de andere kant van Vogelzang.

Gedeputeerden Riet Gillis, bevoegd voor Natuur, Klimaat en Milieu, Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs en Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium, stellen de restgronden van Richtpunt Zottegem graag ter beschikking voor dit bebossingsproject: "In Oost-Vlaanderen willen we klimaatneutraal zijn tegen 2040. Meer bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van slechts 5,5%; het Vlaams gemiddelde is 11 %. Het bebossen van restgronden past perfect in het streven om de bosindex te verhogen en onze klimaatambities waar te maken. De weiden aan Richtpunt Zottegem, ruim 3 ha, zijn niet nuttig voor de school en zijn ideaal om te bebossen. Wel wordt 1 ha behouden voor eventuele uitbreiding van Richtpunt Zottegem."


In de plannen voor het nieuwe bos wordt niet alleen ruimte voorzien voor de uitbreiding van de Finse looppiste. Een deel van de gronden wordt niet bebost, maar wordt behouden als zichtas op de torenspits van de Heilig Hartkerk aan de andere kant van de scholencampus. Ter hoogte van de open zichtas komt er op de hoek van de Warande en Vogelzang bijkomende recreatieve infrastructuur met een infobord, een picknickbank en een fietsenstalling. Met de integratie van de oude landschapsrelicten in het nieuwe bebossingsproject wordt ingezet op de maximale beleving van het landschap door wandelaars en joggers. Zo zal bijvoorbeeld de rij knotwilgen behouden blijven en de zuidrand van het nieuwe bos vormen. 

Schepenen Leen Goossens, bevoegd voor Leefmilieu en Brecht Cassiman, bevoegd voor Sport: "Net zoals de Provincie Oost-Vlaanderen heeft ook de Stad Zottegem ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het klimaatplan is daarbij onze leidraad. De aanplant van extra bomen is één van de acties die daar uitvoering aan geeft. Bovendien ondertekende Zottegem het bomencharter. Wij zijn de uitdaging aangegaan om tijdens deze legislatuur 26 000 extra bomen aan te planten, één voor elke Zottegemnaar. Mede dankzij dit initiatief halen we dit objectief reeds dit jaar. We gaan dat ook voor een verdubbeling van die doelstelling. Vanuit het Zottegemse stadsbestuur waren we ook al langer op zoek naar een uitbreiding van de bestaande Finse piste: deze is vandaag slechts 500 meter lang en daarmee ook vrij eentonig. Dankzij de constructieve samenwerking met de Provincie zal de stad Zottegem instaan voor de aanleg van een nieuwe lus die aansluiting vindt op de bestaande Finse piste. Hierdoor kunnen we de omloop verdubbelen tot 1 kilometer, en dit midden in het groen van het nieuwe Vogelzangbos."

Het conceptplan van het bebossingsproject wordt door de Provincie nu verder uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan, in overleg met de Stad Zottegem. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur, Klimaat en Milieu
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Kurt Moens gedeputeerd voor Onderwijs
José De Laender dienst Klimaat, Milieu & Natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Leen Goossens schepen van Leefmilieu, Stad Zottegem
Brecht Cassiman schepen van Sport, Stad Zottegem
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur, Klimaat en Milieu
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Kurt Moens gedeputeerd voor Onderwijs
José De Laender dienst Klimaat, Milieu & Natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Leen Goossens schepen van Leefmilieu, Stad Zottegem
Brecht Cassiman schepen van Sport, Stad Zottegem
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent