Skip to Content

Provinciale Hospicebossen in Nazareth breiden uit met 5 600 jonge bomen

Boomplantactie op 22 en 23 november 2019

De Hospicebossen in Nazareth breiden op 22 en 23 november 2019 uit. Op nabijgelegen gronden zorgt de Provincie Oost-Vlaanderen voor 3 hectare extra bosgebied dat aansluit op het bestaande bos van 58 hectare.

Op vrijdag 22 november steken zo’n 160 leerlingen van zes verschillende scholen uit Nazareth, Eke en Gent de handen uit de mouwen. Zowel leerlingen uit het lager, het bijzonder als uit het middelbaar onderwijs helpen mee en combineren de plantactie met een educatief programma. Allemaal komen ze per fiets naar het terrein.

Op zaterdag 23 november zetten de gemeente Nazareth en de Gezinsbond van Eke-Nazareth mee de schouders onder de actie, niet toevallig de Dag van de Natuur. Inwoners en jonge gezinnen helpen meeplanten en omstreeks 10.30 uur wordt het Geboortebos van de gemeente Nazareth ingehuldigd met aansluitend een interactieve wandeling voor kinderen.

De pers is welkom.

Inheemse soorten stimuleren biodiversiteit

In totaal zullen zo’n 5 600 inheemse bomen en struiken aangeplant worden. Het wordt een gevarieerd nieuw bosgebied met open ruimte nabij de woningen, een poel voor waterdieren, een houtige bosrand met bloeiende en besdragende struiken die de overgang naar het eigenlijke bos vormen. Bosranden zijn waardevolle biotopen met een eigen microklimaat. In de nieuwe bosrand worden negen inheemse soorten struiken zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar en spork voorzien.  Elf verschillende boomsoorten waaronder zomereik, berk, winterlinde, haagbeuk en boskers, vormen het hart van de bosuitbreiding.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur:

"Met hun kruin zetten bomen schadelijke CO2 om in zuurstof, zorgen voor verkoeling en met hun wortels regelen ze mee het waterbeheer in de bodem. We creëren een waardevolle plek voor bijen, vlinders en heel wat andere dieren die hier voedsel, beschutting en nestgelegenheid zullen vinden."

Uit berekeningen blijkt dat dit nieuwe bos elk jaar 36 000 kg CO2 uit de lucht kan halen. Dat is gelijk aan de uitstoot van een gemiddelde auto die 180 000 km rijdt, ofwel meer dan 4 keer de wereld rond. Deze nieuwe aanplant zorgt voor meer  biodiversiteit én voor een beter klimaat dankzij de bijkomende CO2-opname vlak bij de drukke autosnelweg E17. 

Hospicebossen: belangrijk bos in deze regio

In deze zandleemstreek tussen Bovenschelde en Leie, zijn er weinig bossen. De Hospicebossen vormen samen met het Lozerbos in Kruisem en de Wortegemse Bossen de belangrijkste boscomplexen in de regio. De Hospicebossen werden ooit aangeplant met uitheemse snelgroeiende boomsoorten. Die zorgden voor snelle economische houtopbrengst. Maar deze boomsoorten zijn geen goede voedingsbodem voor een rijk planten- en dierenleven. Het natuurbeheerplan geeft nu voorrang aan inheemse bomen, struiken en kruiden. De naam Hospicebossen verwijst naar de vroegere eigenaar van deze bossen, het Hospice van Gent, het latere OCMW.

Meer Provinciaal bos

Het provinciebestuur besliste in het beleidsplan 2019-2024 tot het uitwerken van een ambitieus klimaat- en natuurbeleid. Op vlak van natuurbeleid is er o.a. de aanleg van extra natuurgebieden, de creatie van blauwgroene netwerken en een verdubbeling van het provinciaal bosbestand. Deze 3 hectare nieuw bos kadert in deze doelstelling. 

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op haar grondgebied een vijftiental bossen, groot en klein, in totaal goed voor zo’n 800 hectare. De gekendste natuurgebieden zijn het Kloosterbos in Wachtebeke, het Gentbos in Merelbeke, de Hospicebossen in Nazareth en het Leen in Eeklo.

De Provincie staat in voor het beheer van de domeinen en doet voor het terreinwerk een beroep op sociale economie-bedrijven.

Praktisch

Wanneer:

  • vrijdag 22 november om 10.30 uur: plantactie met 160 scholieren
  • zaterdag 23 november om 10.30 uur: plantactie met de inwoners van Nazareth en de inhuldiging van het Geboortebos

Waar: Hospicebossen Nazareth, tijdelijke parking tussen Kortrijkseheerweg en Langedreef (de vaste ingang Klapstraat is door de plantactie niet toegankelijk).

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Sandra Leroy dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Sandra Leroy dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent