Skip to Content

Provinciaal klimaatfonds innoveert en inspireert!

Onder meer met projecten rond Wase bossen, Rodeland en het coachen van lokale besturen

Tegen 2040 wil de Provincie Oost-Vlaanderen klimaatgezond zijn. Daarom investeert het provinciebestuur continu en op lange termijn in klimaat, energie, natuur, …

Om nieuwe, innovatieve projecten ontwikkelingskansen te geven, investeert het provinciebestuur bijkomend in een provinciaal klimaatfonds voor een jaarlijks bedrag van minstens 500 000 EUR. In 2022 worden hiermee acht nieuwe klimaatprojecten binnen het provinciebestuur opgestart.

"Het doel van het klimaatfonds is om prille ideeën uit te testen en, indien succesvol, die later op bredere schaal uit te rollen. De klimaatuitdaging in onze provincie is, net als overal in de wereld, groot en dringend."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

De renovatiegraad in Oost-Vlaanderen moet verder omhoog: onze gebouwen moeten energiezuiniger worden. We moeten fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie. Daarnaast is er nood aan meer natuur en bos om ons te wapenen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast en verlies aan biodiversiteit.

In 2022 worden acht innovatieve klimaatprojecten opgestart binnen de provinciale diensten. Meer uitleg over drie ervan:

Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland

De gezondheid van de bossen in het Waasland gaat zienderogen achteruit. Het gaat vaak om naaldbossen op droge Wase zandgronden. Ze hebben het met de steeds langer durende droogtes moeilijk om te overleven. Bovendien worden ze aangevallen door schorskevers zoals de letterzetter die verzwakte naaldbomen dodelijk treffen.

De Provincie ondersteunt met middelen van het klimaatfonds de Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord om dit samen met de boseigenaars te verhelpen. Dode bomen zullen worden opgeruimd. Homogene naaldbossen worden omgevormd naar soortenrijke bossen met een diversiteit aan standplaatsgeschikte en inheemse loofbomen. Zo worden bossen beter bestand tegen de klimaatverandering.

Uitbouw lokale biomassaketen uit lokaal landschapshout in Rodeland

Rodeland is een openruimteproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Maar liefst 20 partners, waaronder ook de Provincie Oost-Vlaanderen, werken er samen om het ruime landschap kwalitatief te versterken en verder te ontwikkelen.

Er wordt een proefproject opgestart dat de economische haalbaarheid van de productie van houtsnippers en pellets uit lokaal landschapshout onderzoekt. Deze zullen worden ingezet voor de verwarming van gebouwen die nog stookolie gebruiken. Indien de resultaten positief zijn, kan de productie nadien worden opgeschaald met een kleine pilootinstallatie.

Op die manier kan het landschapshout een nuttige toepassing als hernieuwbare, lokaal geproduceerde energiebron krijgen en een hefboom zijn voor de verdere ontwikkeling van landschap en biodiversiteit. Bij knotbomen worden enkel de takken om de drie à twaalf jaar geoogst; de stam blijft staan. Na elke knotbeurt groeien uit de knot nieuwe takken en zo kan je telkens opnieuw hout oogsten van dezelfde boom. Het gebruik van fossiele brandstoffen kan erdoor verminderd worden.

Coachen van lokale besturen voor meer draagvlak bij uitvoering lokaal klimaatplan

De Provincie ontwikkelt een begeleidingstraject voor gemeentelijke klimaatmedewerkers. Hierbij worden handvatten aangereikt om binnen de gemeente zowel ambtenaren als politici te activeren om het gemeentelijk klimaatplan mee uit te voeren. Het begeleidingstraject zet onder meer in op kennis- en competentieverhoging bij de medewerkers.

Samen met de coach kan de klimaatmedewerker op zoek gaan naar knelpunten in de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid. Na deze analyse wordt samen gezocht naar oplossingen om het draagvlak voor dat klimaatbeleid te vergroten.

Volgende projecten worden ook met het provinciaal klimaatfonds gefinancierd:

  • Uittesten van laadkleppen op zero-emissie boten voor stadsdistributie van goederen;
  • Korte keten realiseren door middel van voedselproductie op provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze;
  • Duurzaam aankoopbeleid: begeleiding op maat van lokale besturen;
  • Warmtebeelden als warmmaker voor collectieve renovatie;
  • Ondersteuning van de oprichting van The Protelnn Club rond de productie van microbiële proteïnen.
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Frederika Torfs beleidsmedewerker Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Frederika Torfs beleidsmedewerker Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent