Skip to Content

Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

Het project Dorp Dynamiek bundelde de voorbije tweeënhalf  jaar de krachten om het dorpenbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen vorm te geven. Vormingen, netwerkmomenten en begeleidingsprocessen leidden tot mooie realisaties en inzichten en werden gebundeld in een eindrapport en starterspakketten. Sleutelwoorden hierbij zijn participatie, maatwerk en sociale cohesie.

Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, voorzieningen, vereenzaming, klimaat, … Ieder dorp heeft zijn eigenheid, accenten en prioriteiten. De visie van gemeenten stemt best overeen met de interesses en belangen die leven bij de inwoners en het middenveld.

Zelf aan de slag in je dorp

Dorpsbewoners, organisaties of lokale besturen kunnen zelf aan de slag gaan en zich hierbij laten inspireren door het algemeen eindrapport van Dorp Dynamiek en de starterspakketten over de deeltrajecten. Deze zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/dorp-dynamiek.

De verschillende trajecten zetten in op de verschillende uitdagingen die spelen in dorpen.

  • De Provincie riep lokale besturen en inwoners op om in te zetten op de verbinding dorp-landschap en zo nieuwe ontmoetingskansen te creëren.
  • Landelijke Gilden stimuleerden actief burgerschap. Ze doorliepen een intensief en co-creatief participatieproces met inwoners van vijf dorpen en realiseerden met de dorpsbewoners al een paar concrete acties.
  • Het Plattelandscentrum Meetjesland ontwikkelde en testte een stappenplan om adviesraden te betrekken bij de uitwerking van een lokaal participatiebeleid.
  •  Avansa Vlaamse Ardennen-Dender ging aan de slag met nieuwe inwoners en mensen die al langer in een buurt wonen met als doel te werken aan verbinding en sociale cohesie. 

 

“Dorp Dynamiek is geen eindpunt maar een startpunt. De Provincie Oost-Vlaanderen blijft, samen met verschillende partners, werken aan nieuwe kennis en projecten ter ondersteuning van een toekomstgericht dorpenbeleid waarin participatie en sociale cohesie centraal staan.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

 

Partners in het LEADER-project

De Provincie Oost-Vlaanderen, Landelijke Gilden, Plattelandscentrum Meetjesland en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender werkten samen aan de twee LEADER-projecten ‘Samen dorpen toekomst geven’ in het Meetjesland en ‘Vandaag werken aan de dorpen van morgen’ in de Vlaamse Ardennen. Beide projecten werden gebundeld tot het gezamenlijke initiatief ‘Dorp Dynamiek’. Dit initiatief versterkte vanuit verschillende invalshoeken het beleid rond dorpen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Joke Batsleer dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Joke Batsleer dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent