Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke

Met het strategisch project Denderknoop zetten de Provincie Oost-Vlaanderen en gemeenten Denderleeuw en Liedekerke, met steun van Departement Omgeving, in op de toekomstgerichte ontwikkeling van de stationsomgevingen van Denderleeuw en Liedekerke, inclusief ruimte voor water. De lokale gebiedsdeal laat Dendermonde, Affligem en Ninove dan weer toe om de sponswerking van de Denderflanken te verhogen, aanvullend op de negen hefboomprojecten die reeds uitgevoerd worden.

Eind 2023 besliste Minister Demir de gebiedswerking in de Dendervallei verder te ondersteunen. Zowel het strategisch project Denderknoop als de lokale gebiedsdeal Sponslandschappen als Denderpraktijk werden goedgekeurd. Strategische projecten laten toe om bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen de sprong van plan naar realisatie te maken.

Denderleeuw en Liedekerke beschikken beide over goed ontsloten treinstations richting Aalst, Brussel en Gent. Die dienen tegelijk als poort naar de Dendervallei en samen vormen ze een belangrijk Vlaams knooppunt. De stations creëeren heel wat opportuniteiten, maar brengen tegelijk ook grote uitdagingen met zich mee.

De voorbije jaren werd de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel steeds groter, terwijl de stedelijke ontwikkelingskansen van de stationsomgevingen minder werden verzilverd. De stationswijken en bedrijventerreinen die deel uitmaken van de stationsomgeving zijn bovendien overstromingsgevoelig en hebben nood aan een samenhangende herontwikkelingsvisie. Dit belangrijke Vlaamse knooppunt is vandaag dus ook een ruimtelijk knelpunt.

"Met de hernieuwde toekenning als strategisch project ondersteunt Vlaanderen de gebiedswerking in de Denderstreek."

Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving

Met het strategische project ‘Denderknoop: Van Spoor tot Dender’ brengen de Provincie Oost-Vlaanderen, Denderleeuw en Liedekerke hier de komende jaren verandering in. Samen met heel wat publieke en private actoren willen ze als partners belangrijke stappen zetten in de ruimtelijke (her)ontwikkeling van de stationsomgevingen.

Bovendien willen de partners de opportuniteiten aangrijpen om de knelpunten tussen spoor en Dender weg te werken. Zo willen ze in de stationsomgeving en -wijken van Denderleeuw en Liedekerke een duurzame, toekomstgerichte gemengde woon-werkomgeving creëren. Die wordt afgestemd op de rol binnen het stedelijk gebied Aalst en moet de modal shift een flinke duw in de rug geven. Concreet zal dit gebeuren door de ontwikkeling van stedelijk woonweefsel nabij de stations met diverse woonvormen en typologieën, ruimte voor economische activiteiten en opleidingen, en kwaliteitsvolle publieke ruimtes.

"De impact van de klimaatverandering maakt dat we de Dendervallei moeten beschermen tegen zowel uitdroging als wateroverlast. Het project Denderknoop betekent een serieuze investering in de Dendervallei. Het laat Liedekerke toe om de ruime stationswijk te ontwikkelen tot een kwaliteitsvolle woon- en werkomgeving, rekening houdend met de uitdagingen die er samen komen, en afgestemd op de herontwikkeling van de stationsomgeving van Denderleeuw."

Katia Segers, schepen Liedekerke

De ontwikkeling gebeurt in het kader van T.OP Dender en wordt actief gekoppeld aan de lopende Vlaamse projecten in de Dendervallei die meer waterveiligheid beogen. Bovendien bouwen de partners hiermee verder aan Denderleeuw in Beweging en de geslaagde vernieuwing van de stationsomgeving in Liedekerke in 2018.

Er zullen nieuwe parken en groene trage verbindingen worden gerealiseerd tussen spoor en Dender. Die worden gelinkt aan de vernieuwde dorpskern van Denderleeuw, het Denderpark en de natuurinrichting van de Welle- en Oude Dendermeersen. Tot slot kijken de partners met een toekomstgerichte bril naar de Fabrieksstraat en Begijnemeers. Daar willen ze de samenhang tussen de stationswijk en bedrijventerreinen versterken en er ook bijkomende economische ontwikkelingskansen scheppen.  

"Via T.OP Dender werkt de Provincie al enkele jaren met Vlaanderen en de Dendergemeenten aan oplossingen voor de grote uitdagingen die zich in de Dendervallei stellen. Ik ben dan ook verheugd dat we de komende jaren samen met Denderleeuw en Liedekerke de stationswijken en bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen tot een dynamisch knooppunt en kwaliteitsvolle leefomgeving."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Wim L’Ecluse dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Wim L’Ecluse dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent