Project Cool Towns krijgt Europese middelen

De hittegolf van de laatste dagen confronteert ons met de gevolgen van de klimaatverandering. In verstedelijkt gebied is de warmteoverlast nog groter. Het project Cool Towns zal het risico op warmteoverlast in kleinere steden (< 200 000 inwoners) en gemeenten in kaart brengen en lokale actoren advies geven over maatregelen in hittebestrijdingsplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen is partner in dit Europese project en realiseert zo verder haar ambitie om klimaatgezond te worden. Het doel is om tegen 2050 zowel klimaatneutraal als klimaatbestendig te zijn.

De negatieve effecten van de extreem hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties op onze productiviteit, welzijn en op de lucht- en waterkwaliteit zijn voor iedereen voelbaar. Ouderen en kinderen moeten extra voorzichtig zijn met dit weer. Waterreserves staan onder druk.

"De klimaatverandering zal zorgen voor nog meer warme, droge zomers en hittegolven. De hittestress die daarvan het gevolg is, is in steden en gemeenten nog groter. Zij zullen moeten investeren in hittebestrijdingsplannen en maatregelen zoals meer groen, meer waterpartijen en grotere bufferingscapaciteit. Met de middelen uit het Cool Towns-project wil de Provincie lokale actoren bijstaan met de noodzakelijke kennis en instrumenten om dergelijke maatregelen te realiseren. Ook particulieren zullen advies kunnen krijgen om hittebestendig te (ver)bouwen.", aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie.

In een eerste fase worden de huidige en toekomstige hittestress in kaart gebracht en wordt de impact van verschillende interventiescenario’s gemodelleerd. In een tweede fase komt er een online beslissingstool voor lokale besturen, waarin verschillende hittebestendigheidsmaatregelen met essentiële beslisparameters (o.a. hittereductie-effect, co-benefits, kosten, middelen, …) worden opgenomen. De tool wordt voortdurend verfijnd op basis van de gegevens uit de 7 pilootprojecten in de verschillende landen.

Cool towns in Oost-Vlaanderen

Het project gaat in Oost-Vlaanderen van start op 4 pilootlocaties, waarvan drie in kleine en middelgrote steden of gemeenten (1 in Eeklo en 2 in Merelbeke) en één school (Zelzate). Voor deze Zelzaatse school kadert dit in het traject Klimaatgezonde speelplaats, waarbij ze gedurende twee jaar begeleid worden door de Provincie bij de herinrichting van hun speelplaats naar een groene, avontuurlijke, educatieve en klimaatgezonde speelplaats. De Provincie zal metingen uitvoeren bij projecten op lokaal niveau, en dit voor en na ingrepen tegen hittestress. Maatregelen op het publiek domein en op het gebouwniveau zullen opgevolgd worden met onder andere de WBGT-methode (Wet Bulb Globe Temperature) en de semikwantitatieve UTCI (Universal Thermal Climate Index). De methodologie wordt bepaald in overleg met VITO, VMM en de buitenlandse academische partners.

Cool Towns kadert in het Europese programma lnterreg 2-zeeën, prioriteit klimaatadaptatie. Voor de Provincie Oost-Vlaanderen werken het Steunpunt Duurzaam wonen en Bouwen en het Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek mee aan Cool Towns. De 12 andere partners zijn Oostende, Middelburg, Breda, Southend-on-sea Borough council, University of Greenwich, Kent county council, University of Picardie, GreenBlue urban, Ageney urban Planning St Omer en Sioen.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten
Goedele De Vos dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Leen Meheus Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten
Goedele De Vos dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Leen Meheus Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent