Procedurefout openbaar onderzoek toekomstige bedrijventerrein Oudenaarde

Nieuwe kennisgevingsprocedure vanaf 8 mei 2017 - infomoment op 17 mei 2017

Voor het toekomstige bedrijventerrein in Oudenaarde wil de Provincie Oost-Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Een eerste stap hierbij is de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER). De Provincie zoekt naar de best mogelijke locatie voor een nieuw regionaal bedrijventerrein, waarbij de effecten op het milieu een belangrijke factor zijn.

De publieke kennisgeving van het plan-MER, waarbij alle opmerkingen van burgers en betrokken overheden worden verzameld, liep van 23 januari 2017 tot en met 22 februari 2017. Door een interne communicatiefout werd de kennisgevingsnota te laat gepubliceerd op de website. Daarom start een nieuwe kennisgevingsprocedure op maandag 8 mei 2017.

De nieuwe kennisgevingsprocedure loopt tot en met woensdag 7 juni 2017. De Provincie zal hierbij de nadruk leggen op de publicatie van deze kennisgeving, zodat alle betrokken burgers voldoende op de hoogte zijn. De focus ligt hierbij op de burgers. De adviezen van de betrokken instanties zullen niet opnieuw worden opgevraagd. Het planningsproces valt nog steeds onder de oude procedure.

Het resultaat van het plan-MER bepaalt welke locatie geschikt is voor het regionaal bedrijventerrein. De reacties van de omwonenden zijn daarom heel belangrijk. We willen graag weten wat hun visie is op dit toekomstbeeld.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning 

Het plan over de herbestemming van het gebied zit nog volop in de onderzoeksfase. Momenteel is er nog geen definitief plan.

Binnen het plan-MER bekijken we de economische behoefte van de stad Oudenaarde. Die economische behoefte is bepaald op 120 ha in de economische studie die we al hebben uitgevoerd. Vanuit de Provincie willen we de oppervlakte, die we willen herbestemmen tot bedrijvigheid, beperken.

Gedeputeerde Geert Versnick

De nieuwe kennisgevingsnota ligt vanaf 8 mei ter inzage in het administratief centrum van de stad Oudenaarde en de gemeentehuizen van Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem en in het provinciaal administratief centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2 in Gent. Ook kan men de nota vanaf 8 mei raadplegen op de websites van de Provincie Oost-Vlaanderen, MER Vlaanderen en de betrokken gemeenten. 

Infomoment

Op woensdag 17 mei 2017 vindt om 19 uur een infomoment plaats in de Volkszaal van het Stadhuis van Oudenaarde. Iedereen is welkom. 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Silke Lemant dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Silke Lemant dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent