Plannen voor zoektocht naar locatie nieuwe warmtehub Dendermonde gestart

Geef je mening tijdens de publieke raadpleging

In het kader van het project Warm Dendermonde gaat de de Provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een locatie voor een gloednieuwe warmtehub in Dendermonde. Ze zoekt een locatie voor een nieuwe bio-energiecentrale voor VPK, en een warmtenet dat delen van Dendermonde duurzaam zal verwarmen.

Die zoektocht voert de Provincie via een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Ze maakte een startnota op met daarin enkele alternatieven. De Provincie luistert graag naar jouw mening tijdens de publieke raadpleging van de startnota. Je kan ook deelnemen aan de participatiemarkt op donderdag 13 juni 2024 waarbij je info krijgt en jouw reactie kan delen.

Project Warm Dendermonde

Warm Dendermonde, dat is een positieve en bewuste keuze voor duurzaam verwarmen op stadsniveau via een warmtenet dat onder meer zal worden gevoed door een nieuwe bio-energiecentrale. Om dat te kunnen realiseren, werkt de stad Dendermonde samen met de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij zoekt een locatie voor:

  • Een nieuwe bio-energiecentrale voor papier- en kartonfabrikant VPK. Volgens wettelijke verplichtingen moet VPK steenkool vervangen door een meer duurzame energiebron. Daarom wil VPK overschakelen van haar steenkoolcentrale naar een nieuwe bio-energiecentrale.
  • Het buizensysteem voor een nieuw aan te leggen warmtenet. Dat moet dienen om de restwarmte van de nieuwe bio-energiecentrale van VPK te verbinden met de toekomstige gebruikers zoals huizen, scholen, het zwembad, bedrijven. Dankzij dat warmtenet kunnen verschillende delen van Dendermonde overstappen op duurzame warmte.

Zoektocht naar locatie nieuwe bio-energiecentrale

De Provincie startte met een locatiestudie waarbij ze op zoek ging naar mogelijke locaties voor de nieuwe warmtehub. Dat onderzoeksgebied werd vernauwd aan de hand van drie uitsluitingscriteria:

  1. Maximaal twee km van de huidige VPK-site
  2. Maximaal twee km van de warmteafnemers
  3. Mogelijkheid tot watergebonden transport

Op basis van een reeks ruimtelijke aanknopingspunten (zoals de aanwezigheid van het Elia-station, de Fluxysleiding en de industriezones) en de aanwezigheid van enkele gevoelige gebieden (zoals overstromingsgebieden, erfgoed, natuurgebied, herbevestigd landbouwgebied) kwamen verschillende mogelijke locaties in beeld.

Op basis van al die gegevens zijn twee locatie-alternatieven geselecteerd:

  • Locatie-alternatief 1: ten noorden van de huidige VPK-site
  • Locatie-alternatief 2: ter hoogte van de huidige Elia-site

De Provincie onderzoekt ook of de plandoelstellingen haalbaar zijn op het huidige VPK-gebied.

Story image

Zoektocht naar locatie voor nieuwe warmtenet

De Provincie bekijkt waar ze de verbinding kan maken tussen de nieuwe bio-energiecentrale en mogelijke warmteoverdrachtsstations. Vanuit zo'n warmteoverdrachtsstation kan je starten met de aanleg van warmtenetten, vergelijkbaar met een elektriciteitscabine. De Provincie zoekt in het plan naar geschikte locaties voor warmteoverdrachtsstations richting Dendermonde en Oudegem.

Geef je mening tijdens de publieke raadpleging

Een eerste stap in de opmaak van het plan is de publieke raadpleging en adviesvraag over de startnota van het PRUP ‘Warmtehub Dendermonde’. Die startnota heeft de deputatie van Oost-Vlaanderen op 11 april 2024 goedgekeurd.

"De startnota beschrijft waarom we het plan opmaken, over welk gebied het gaat en hoe we de toekomst zien. In de procesnota lees je welk proces we doorlopen om het plan op te maken. Tijdens de publieke raadpleging vragen we de mening van de Dendermondenaar. Je kan de documenten inkijken en je reactie met ons delen. Tijdens een participatiemarkt geven we uitleg en luisteren we graag naar jouw mening.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

De publieke raadpleging loopt van dinsdag 21 mei 2024 tot en met vrijdag 19 juli 2024. Je kan de documenten dan fysiek en online inkijken. Je kan je opmerkingen, suggesties en bezorgdheden geven op verschillende manieren. Alle info vind je op de website.

Kom langs op de participatiemarkt op donderdag 13 juni 2024 in de stedelijke basisschool Echo: Ouburg 25, 9200 Oudegem. Je krijgt er meer info en kan er je reactie delen.

Alle info en inschrijfmogelijkheid voor de participatiemarkt vind je via www.oost-vlaanderen.be/prup-warmtehub-dendermonde.

An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Joke Lannoye Projectcoördinator

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent