Partners kiezen voorkeursscenario voor ontsluiting gepland bedrijventerrein Balgerhoeke

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Eeklo, Veneco en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke (Eeklo) mogelijk te maken. Het moet een duurzaam bedrijventerrein worden met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt. Om dit te realiseren maakt de Provincie het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke op. Voor de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein kozen de projectpartners voor een voorkeursscenario met een nieuwe rotonde.

“We zijn verheugd dat we samen met de projectpartners een oplossing hebben gevonden die het plan mogelijk maakt, rekening houdend met de belangen van de bewoners, het milieu, de landbouw én de verkeersveiligheid.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Een van de voorwaarden voor de komst van het nieuwe regionale bedrijventerrein is de realisatie van een mobiliteitsoplossing die de kern van Balgerhoeke ontziet. Om het vrachtverkeer van het bedrijventerrein vlot toegang te geven tot de N49 wordt er een nieuwe ontsluitingsweg voorzien die aansluit op de B404/R43. De Provincie werkt hiervoor samen met Eeklo, Veneco en AWV.

De voorbije maanden werden er een aantal mogelijke scenario’s onder de loep genomen. Voor elk van de mogelijkheden werd gekeken naar een aantal effecten waaronder de impact op bewoners, milieu,  landbouw, de kostprijs en de verkeersveiligheid.

Op basis van deze afweging selecteerden de projectpartners een voorkeursscenario. Ze kozen unaniem voor een oplossing met een nieuwe rotonde ter hoogte van het huidige kruispunt Ringlaan (B404/R43) en de Vrouwestraat.

In dit scenario blijft de kern van Balgerhoeke gevrijwaard van doorgaand vrachtverkeer. Het biedt ook een oplossing voor de bereikbaarheid van de Vrouwestraat, aangezien die niet door de Ringlaan van de kern van Balgerhoeke wordt gescheiden.

De keuze voor dit scenario blijft onder voorbehoud van een aantal onderzoeken, zoals het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en de VVEB (Verkeersveiligheidseffectenbeoordeling).

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Stijn Mus dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Stijn Mus dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent