Skip to Content

Partners investeren in de toekomst van Fabriek Energiek in Zelzate

De provincieraad keurde vandaag de samenwerkingsovereenkomst Fabriek Energiek 2.0* goed. In deze overeenkomst voorzien de drie partners om een nieuw onthaalgebouw op de site in Zelzate te vestigen en de educatieve werking uit te breiden. Ze starten het traject om tegen 2023-2024 een toekomstgericht, multifunctioneel en circulair bezoekerscentrum op te richten. Daarin zal Fabriek Energiek onderdak vinden.

De drie partners zijn Provincie Oost-Vlaanderen, de coöperatieve vennootschap Zonneberg en Terranova NV. Ze zullen verder investeren in de samenwerking rond de Zonneberg, waar de energietransitie zichtbaar, tastbaar en bevattelijk wordt.

Fabriek Energiek is het provinciaal educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie in Zelzate. Scholen en groepen kunnen er terecht voor een begeleid bezoek en talrijke experimenten om inzicht te verwerven in hernieuwbare energie. Tussen de 55 500 zonnepanelen bovenop de Zonneberg hebben bezoekers ook uitzicht op de windmolens van Eeklo en de bedrijvigheid in de Gentse kanaalzone. De huidige kantoorcontainers van Fabriek Energiek bieden slechts een tijdelijk oplossing voor het onthaal van bezoekers die de Zonneberg ontdekken.

"De transitie naar hernieuwbare energie en circulair ondernemen is volop aan de gang. Deze transitie vergt klimaatkennis en technisch inzicht, frisse ideeën, enthousiasme en durf om te innoveren. Via de educatieve werking van Fabriek Energiek willen we jongeren en jongvolwassenen inzicht geven in de kansen die de energietransitie biedt. De Provincie zal verder instaan voor de educatieve werking van Fabriek Energiek en deze in de toekomst verbreden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Energie, Milieu en Natuur

De Zonneberg in Zelzate: schoolvoorbeeld van duurzame transformatie

Terranova NV is eigenaar van de gronden waar het circulaire gebouw van Fabriek Energiek zal opgericht worden. Circulair betekent dat de constructie later gedemonteerd kan worden en (de onderdelen) elders opnieuw gebruikt.

Het consortium Terranova NV bestaat uit drie Belgische bedrijven met wereldfaam, Aertssen Group, Deme Group en Jan De Nul NV. Deze drie bedrijven zijn o.a. gespecialiseerd in bodemsanering.

"Onze bedrijven zijn continu op zoek naar competente medewerkers met een hooggeschoold technisch profiel. Op deze manier wenst Terranova studenten en andere bedrijven te enthousiasmeren voor duurzaam ondernemen, moderne technologie, circulair gebruik van materialen, en zoveel meer dat bijdraagt tot een betere wereld van morgen. Als Terranova willen we hier absoluut een voortrekkersrol in vervullen."

Voor Terranova NV, Greg Aertssen van Aertssen Group NV, Dirk Poppe van  DEME Group NV, An Smet van Jan De Nul Group

Terranova NV werd in 2010 eigenaar van de vervuilde industriële site langs het kanaal Gent-Terneuzen. De vorige eigenaar was failliet en liet er een gigantische berg gipsafval achter met ernstige risico’s. Terranova heeft de terreinen gesaneerd en opgewaardeerd. Na ruim 10 jaar actie op de site zijn alle veiligheids- en stabiliteitsrisico’s verdwenen. De oude witte afvalberg is getransformeerd naar een propere groene berg van 43 m hoog waar hernieuwbare energie opgewekt wordt.

Lokaal geproduceerde, hernieuwbare energie

Zonneberg CV baat het zonnepark met 55 500 zonnepanelen in Zelzate uit. Zonneberg CV is een burgercoöperatie met zo’n 900 coöperanten en is opgericht met als doel hernieuwbare energie in al haar vormen te stimuleren en te promoten. De coöperatie wil via financiële participatie, de betrokkenheid van burgers in de energiesector bevorderen.

"Hernieuwbare energie is de toekomst. Daarom moeten we er samen in investeren. Als burgercoöperatie verspreiden we mee kennis en creëren we draagvlak voor de energie-omwenteling van fossiele naar hernieuwbare energie. Met de realisatie van ons nieuw gebouw maakt onze coöperatie haar ambities inzake educatie en sensibilisering helemaal waar."

Frank De Mulder, voorzitter Zonneberg CV

Zonneberg wil nog veel meer mensen kennis laten maken met hernieuwbare energie, vooral leerlingen middelbaar en hoger onderwijs, maar ook mensen uit de bedrijfswereld.

 

*De samenwerkingsovereenkomst Fabriek Energiek 2.0 beschrijft de rollen die de drie partners opnemen in de bouw van het nieuwe centrum. De samenwerkingsovereenkomst omvat de verdeelsleutel voor financiering van het gebouw, wie de bouwheer is, gebruik en beheer van het gebouw en de daarmee verbonden rechten en plichten. Vanwege het vertrouwelijk karakter wordt de tekst van de overeenkomst niet openbaar gemaakt.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Energie, Milieu en Natuur
Veerle De Bock dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Energie, Milieu en Natuur
Veerle De Bock dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent