Skip to Content

Participatiemarkt Masterplan Oudenaarde Linkeroever: voorstelling Ruimtelijke raamwerk en eerste ontwerpschetsen

donderdag 16 mei 2019

Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Het is het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Samenhang en maatschappelijke meerwaarde zijn hierin sleutelbegrippen.

Om het plan te realiseren is een actieprogramma voor de komende jaren opgesteld. De stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen werken samen verder aan de uitvoering.

Op donderdag 16 mei 2019 is er een participatiemarkt voor inwoners, verenigingen, organisaties, overheidsinstanties en pers. 

"We zijn heel blij dat we de komende jaren verder samenwerken om het Masterplan Oudenaarde Linkeroever te realiseren. De eerst volgende stap die gezet wordt, is de voorbereiding voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan."

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning

Participatiemarkt

Inwoners, verenigingen, organisaties, overheidsinstanties en pers zijn welkom op de participatiemarkt van donderdag 16 mei 2019, doorlopend open van 17 tot 20 uur in de Stedelijke Sporthal, Rodelos 1 in Oudenaarde.

"Met trots stellen we het Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark aan de inwoners van Oudenaarde voor. Ook zij werkten hieraan mee, door massaal hun ideeën, meningen en bezorgheden met ons te delen, tijdens de verschillende participatiemomenten. Ook de eerste ontwerpschetsen voor de sites Santens en Alvey en de steenbakkerij Vande Moortel leggen we voor. We hopen opnieuw op een talrijke opkomst. Experts gebruiken de input om de ontwerpen verder te verfijnen."

Burgemeester Stad Oudenaarde Marnic De Meulemeester

Benieuwd en zin om jouw mening met ons te delen? Kom dan zeker naar de participatiemarkt.

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan een masterplan met actieprogramma voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. Om alle ruimtelijke ambities op elkaar af te stemmen.

De leegstaande sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. De steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum willen uitbreiden. We bekijken ook het gebied op de rechteroever. Dit doen we in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers. Al liggen alle aandachtsgebieden op de linkeroever.

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners rekening houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties en aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Bart Verbeke projectcoördinator project Masterplan Oudenaarde Linkeroever
Marnic De Meulemeester burgemeester Stad Oudenaarde
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Bart Verbeke projectcoördinator project Masterplan Oudenaarde Linkeroever
Marnic De Meulemeester burgemeester Stad Oudenaarde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent