Skip to Content

Participatiemarkt Bedrijvigheid Oudenaarde: voorstelling project & blik op de toekomst

donderdag 20 juni 2019 van 17 tot 20 uur

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan het project Bedrijvigheid Oudenaarde. Ze gaan na hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied meer gedaan kan worden op dezelfde ruimte.

Tijdens een participatiemarkt op donderdag 20 juni 2019 krijgen inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden meer info over het project. De pers is eveneens welkom.

De eerste stap in het project Bedrijvigheid Oudenaarde is het in kaart brengen van de huidige ruimtelijke situatie. Dit werd gedaan voor de bedrijventerreinen Bruwaan-Ring II, Lindestraat, Hoge Bunders, Coupure en Meersbloem.

De eerste resultaten beperken zich niet tot een ruimtelijke analyse. We brengen ook de kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes per bedrijventerrein in kaart. Dit is nodig om te weten hoe we meer kunnen doen met de beschikbare ruimte.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor ruimtelijke planning

Ook worden vier thema’s onderzocht:

  • het gebruik van dakoppervlaktes,
  • de mogelijkheden om hoger te bouwen,
  • de mogelijkheden om parkeren te bundelen,
  • het gebruik van restpercelen.

Participatiemarkt 

Ben je benieuwd hoe de bedrijventerreinen er vandaag uitzien? Wil je graag meer weten over de aanpak van het project? 

Op de participatiemarkt krijgt iedereen de kans om zijn ideeën en meningen met ons te delen. We leggen dan de eerste onderzoeksresultaten voor en vragen input. Dit gebruiken we om het project verder te verfijnen en uit te voeren.

Burgemeester Marnic De Meulemeester

Iedereen is welkom op de participatiemarkt van donderdag 20 juni 2019, doorlopend vanaf 17 tot 20 uur in het Stadhuis (raadszaal), Markt 1 in Oudenaarde

Project Bedrijvigheid Oudenaarde

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Het project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing, het toestaan van kleinere eenheden, een multifunctionelere invulling, … Kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken worden aangrepen.

Het project wil ook een oplossing bieden voor bedrijven die door de vernietiging van een eerder RUP geen verdere uitbreidingsmogelijkheden meer hebben en bedreigd zijn in hun activiteiten. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’.

 

Dit project loopt parallel met het project ‘Oudenaarde Linkeroever’. Ook in het project ‘Oudenaarde Linkeroever’ wordt onderzocht waar en onder welke voorwaarden economische activiteiten een plaats kunnen blijven krijgen binnen het projectgebied

Contacteer ons
Annemie Charlier Gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Marnic De Meulemeester burgemeester
Bart Verbeke Projectcoördinator Bedrijvigheid Oudenaarde, Provincie Oost-Vlaanderen
Annemie Charlier Gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Marnic De Meulemeester burgemeester
Bart Verbeke Projectcoördinator Bedrijvigheid Oudenaarde, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent