Skip to Content

Participatiemarkt geeft inwoners inspraak in Masterplan Oudenaarde Linkeroever

De stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen willen Linkeroever Oudenaarde een nieuwe invulling geven en de inwoners van Oudenaarde hierbij betrekken.

Op dinsdag 27 maart 2018 vond een eerste participatiemarkt plaats voor de inwoners. 

"De inwoners van Oudenaarde kregen de kans om mee te werken aan de opmaak van het masterplan Oudenaarde Linkeroever. Wat vinden zij belangrijk? Van welke voorzieningen maken zij nu gebruik? Wat ontbreekt er? Waar zien zij mogelijkheden?"

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke ordening

Timing

Na de eerste participatieronde maakt het studiebureau Plusofficearchitects een ontwerp van het masterplan op. Tijdens een tweede participatieronde, die zal plaatsvinden in juni 2018, kan iedereen op de voorstellen reageren. Het afgewerkte masterplan met actieprogramma zal klaar zijn begin 2019.  

"We vonden het heel boeiend om met de inwoners van Oudenaarde in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het gebied Oudenaarde Linkeroever. Tijdens de tweede participatieronde zal hierover een terugkoppeling volgen."   

Schepen Mathieu De Cock, bevoegd voor ruimtelijke ordening

 

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde in Oudenaarde grotendeels verlaten. Daar willen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie en de Stad Oudenaarde ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De Provincie en de Stad willen hierbij verschillende doelgroepen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties betrekken.

 

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Mathieu De Cock Schepen voor ruimtelijke ordening, Stad Oudenaarde
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Mathieu De Cock Schepen voor ruimtelijke ordening, Stad Oudenaarde
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent