Skip to Content

Oproep vorming nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen

De vijf Vlaamse provincies lanceren samen met Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir een oproep tot vorming van nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen voor de periode 2023-2027. Met LEADER kunnen lokale plattelandsgemeenschappen hun gebied duurzaam ontwikkelen en de plaatselijke uitdagingen op het platteland aanpakken.

Wat is LEADER?

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren.

“LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Lokale gemeenschappen in Oost-Vlaanderen kunnen zich nu kandidaat stellen om LEADER-gebieden en lokale actiegroepen te vormen. Ze moeten daarvoor ook een strategie voor hun gebied uitwerken. Het doel? Een duurzame plattelandseconomie, meer sociale cohesie en een veerkrachtig en biodivers landschap.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Het totale budget voor de LEADER-programmaperiode 2023-2027 in Vlaanderen bedraagt 50,5 miljoen EUR. Dat budget komt van Europa, Vlaanderen en de Vlaamse provincies. 

Voor wie?

De oproep voor de vorming van LEADER-gebieden en lokale actiegroepen is gericht aan kandidaat lokale actiegroepen (LAG’s). Een LAG verenigt landbouwers, plattelandsbewoners en vertegenwoordigers van lokale besturen, organisaties en lokale middenstand uit een gebied dat bestaat uit minstens drie plattelandsgemeentes.

Procedure

Kandidaat-LAG’s moeten hun kandidatuur ten laatste op 31 mei 2023 indienen via het plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij. Kandidaturen omvatten de lokale actiegroep (LAG), het LEADER-gebied en de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). De Leader-aanpak bestaat uit drie sporen die onderling verbonden zijn en in de kandidatuur uitgewerkt moeten worden:

1. LEADER-gebied

Het LEADER-gebied is een homogeen gebied dat een herkenbaar geheel vormt en een bevolkingsdichtheid heeft van minder dan 350 inwoners per km² of een ruimtebeslag van minder dan 30% . Bovendien moet het bestaan uit minstens drie plattelandsgemeenten. De 13 Vlaamse centrumsteden kunnen geen deel uitmaken van een LEADER-gebied.

​2. Lokale actiegroep

De lokale actiegroep (LAG) is een lokaal publiek-privaat partnerschap dat bestaat uit individuen of vertegenwoordigers van organisaties die leven of actief zijn in het gebied. De LAG moet de verschillende relevante belangen van het gebied vertegenwoordigen. Ze ontwikkelt de lokale ontwikkelingsstrategie voor het LEADER-gebied en voert die na goedkeuring uit. De LAG organiseert daarvoor projectoproepen in het LEADER-gebied.

​3. Lokale ontwikkelingsstrategie

De lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) omvat de afbakening van het LEADER-gebied en omschrijft de lokale noden en de ontwikkelingsdoelstellingen die daaraan worden gekoppeld. Daarvoor wordt een actieplan opgesteld dat ook bijdraagt aan Europese, Vlaamse en provinciale doelstellingen, zoals duurzame plattelandseconomie, leefbare dorpen en meer biodiversiteit en landschapskwaliteit. De lokale actiegroep (LAG) stelt de strategie op en voert die uit.

De Provincie begeleidt

De Vlaamse provincies nemen het initiatief en voortouw om bestaande en potentieel nieuwe LEADER-gebieden en coalities te begeleiden doorheen de opmaak van de lokale ontwikkelingsstrategieën. Ze geven hierbij maximaal eigenaarschap aan de lokale actoren en zorgen voor een brede betrokkenheid en voldoende inhoudelijke inbreng via focusgroepen en ruime stakeholder bevragingen.

Daarnaast bewaken de Provincies mee de administratieve vereisten voor een LOS.

Oost-Vlaamse inspiratiesessie over LEADER

Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij organiseren op dinsdag 29 november 2022 om 19 uur in het Provinciehuis (Gent) een inspiratiesessie over LEADER. Je leert er meer over wat LEADER kan betekenen voor de ontwikkeling van het platteland in je streek en over hoe je daar zelf aan kan bijdragen.

Inschrijven kan via de website van de VLM.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent